Дыщэу тIу

Сербием и Нови-Сад къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Европэм самбэмкIэ и чемпионатрэ щIалэгъуалэм пашэныгъэр къэхьыным хуэунэтIа я зэхьэзэхуэрэ. Урысейм и командэ къыхэхам хэту абы щыбэнащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщхэу Беслъэней Темырланрэ ЗэкIурей Къаплъэнрэ икIи  тIуми дыщэ медалхэр къахьащ.

         Беслъэней Темырлан щытекIуар илъэс 16 - 18 зи ныбжьхэр, килограмм 64-рэ зи хьэлъагъхэр зыхэт гупырщ. КIэух зэIущIэм абы щыхигъэщIащ куржы бэнакIуэ Горгадзе Гогэ.

         Илъэс 20 зи ныбжьхэм я деж зыкъыщызыгъэлъагъуэ ЗэкIурей Къаплъэн финалым щытекIуащ Азербайджаным и спортсмен Рахимов Наджат. Ахэри щыбэнар килограмм 64-рэ зи хьэлъагъхэр щызэпеуэ гупырщ.

         ЩIалэхэм я тренерхэр ПшынащIэ Муратрэ Уэщхъун Баширрэщ, зыщагъасэр Краснодар крайрщ.

                                                                    АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.

 

Поделиться:

Читать также: