Календарь событий

05 мая 2024

Гъуазджэм и хэщIапIэ

«Гардарика - Кавказ» арт-фестивалыр КъБР-м и Лъэпкъ музейм къыщызэIуахащ. Ар траухуащ Пушкин Александр къызэралъхурэ мы гъэм илъэс 225-рэ, Хэку зауэшхуэм Те­кIуэныгъэ Иныр къызэрыщытхьрэ илъэс 80 зэрырикъумрэ. 

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек IутIыж махуэшхуэм теухуа и хъуэхъу

Сигуми си псэми къыбгъэдэкIыу православнэ чыристэнхэм сохъуэхъу махуэ НэхумкIэ! 

ЦIыкIухэм ныпыр яфIэдахэщ

Налшык сабий сад №49-м и гъэсэн цIыкIухэм адыгэ ныпыр ирагъэцIыхуащ. Абы теухуа пшыхь гъэщIэгъуэн иригъэкIуэ­кIащ IуэхущIапIэм и лэжьакIуэ, сабийхэр адыгэбзэм хуезы­гъаджэ Жэрыщты Аринэ.

Хьэршым зыщызыгъэкIэрахъуэ уафэщI жьэражьэ

Дыгъэм и дунейпсо махуэр накъыгъэм и 3-м 1994 гъэм къыщыщIэдзауэ хэгъэгу куэдым щагъэлъапIэ. АбыкIэ жэрдэм къыхэзылъхьауэ щытар Дыгъэм къыпкърыкI къарур къэгъэсэбэпынымкIэ къэрал зэхуаку жылагъуэм и Европей къудамэм хэтхэрт.