Къармэ Мажмудин ящыгъупщэркъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым шахматымкIэ щIыхь зиIэ тренер Къармэ Мажмудин и фэеплъу Налшык къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ шахмат псынщIэхэмкIэ республикэ зэхьэзэхуэ. Абы щызэдэджэгуащ щIыналъэм и шахматист ныбжьыщIэу 170-м нэблагъэ.

         Зэхьэзэхуэм зыхэта гупхэм япэ увыпIэхэр къыщахьащ Бышэн Алим, Лу Тамерлан, Мамбэт Амир, Жашуев Алан, Текуев Эмир, Къумыкъу Алинэ сымэ.

         ЕтIуанэ хъуащ Мамбэт Амир, Володин Артем, Бозиев Омар, Денисенкэ Артемий, Жабоев Имран, Гуанэ Атия сымэ. Мэржэхъу Iэмин, Ольховик Максим, Чуксин Николай, Балъкъыз Темболэт,  Настаев Юнус, Жабоев Iэдэм, Ныр Самирэ сымэ ещанэщ.

Хъыджэбз цIыкIухэм я зэпеуэм нэхъ лъэщу къыщалъытащ Црым Заирэ, Джыназ Ритэ, Мирзоевэ Лиланэ, Ахматовэ 1эминэ сымэ.

Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэм иратащ Къармэ Мажмудин и унагъуэм къыбгъэдэкI медалхэр, щIыхь тхылъхэр, кубокхэр.

                                                               ТОМЭКЪУЭ Iэдэм.

 

 

Поделиться:

Читать также: