Борсэ Алан ятокIуэ

     «Танкоградым и Кубокыр» фIэщыгъэр зэрихьэу Челябинск къалэм и «ЩIалэгъуэ» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ боксымкIэ «А» класс зиIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 33-м я боксери 100-м щIигъу, гуп 12-у гуэшауэ икIи ахэр щIэбэнащ УФ-м спортымкIэ и мастер цIэмрэ саугъэт щхьэхуэхэмрэ.

         Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыхьыр ихъумэу зэхьэзэхуэм хэтащ Борсэ Алан. Килограмм 63,5-м я деж щызауэ ди щIалэм иригъэкIуэкIа зэIущIиплIыр и хьэрхуэрэгъухэм къафIихьащ икIи зэпеуэм и чемпион хъуащ.

         Фигу къэдгъэкIыжынщи, Челябинск къалэм нэгъабэ щекIуэкIа «Танкоградым и Кубокми» Борсэ Алан япэ увыпIэр къыщихьауэ щытащ.  ЩIалэм и тренерыр ШэрыIужь Заурщ.

                                                                                                              АЛБЭРДЫКЪУЭ Iэмин.

 

Поделиться:

Читать также: