Улахуэр аргуэру къаIэтынущ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм и Унэм щригъэ­кIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ. КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, министерствэхэм я пашэхэр зыхэта зэхуэсым щытепсэлъыхьащ бюджет IэнатIэм Iутхэм я улахуэм иджыри проценти 10-кIэ зэрыхагъэхъуэнум. 

ЩIыналъэм и Iэтащхьэр ириплъэжащ нэгъабэ лъандэрэ республикэм уасэхэм зэрызыщахъуэжам: уасэхэр ику иту дэкIуеящ проценти 6,4-кIэ. «Росстат»-м къита бжыгъэхэм ятепщIыхьмэ, Къэбэрдей-Балъкъэрыр  Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэхэм ящыщу бюджет лэжьакIуэхэм улахуэ нэхъ лъагэ къыщахь щIыпIэхэм хабжэ. Абы сэбэп ­хуэхъуащ экономикэм къыщалэжь продукцэм и бжыгъэм зэрыхэхъуар, цIыху­хэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ зэрагъуэтыр, апхуэдэуи проценти 10-кIэ лэжьапщIэм зэрыхэхъуауэ щытам. 
Фигу къэдгъэкIыжынщи, бюджет IэнатIэхэм пэрыт лэжьакIуэхэм я улахуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым илъэси 3 хъуауэ, 2021 гъэ лъандэрэ, зэ­кIэлъхьэужьу хагъахъуэ. 
«А Iуэхум гулъытэ хуэтщIынущ дяпэкIи. ДызэримурадымкIэ, бюджет лэжьакIуэхэм я улахуэм проценти 10-кIэ мы гъэм хэдгъэхъуэнущ шы­щхьэуIум и 1-м», - къыхигъэщащ КIуэкIуэ Казбек икIи унафэ ищIащ а Iуэхур къызыхуэтыншэу зэфIэхын зэрыхуейм теухуауэ. 

Поделиться: