ЩытыкIэр я нэIэ щIэтщ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал санитар ­дохутыр Пагуэ Жыраслъэн лэжьыгъэ IуэхукIэ хуэзащ ­КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Пагуэм 2023 гъэм иригъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм, санитар-эпидемиологие щыты­кIэр зыхуэдэм щигъэгъуэзащ унафэщIыр. 

Къапщтэмэ, уз зэрыцIалэм иубыдхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ зэрыхъур жиIащ дохутырым икIи гъэм и зэман зэблэкIы­гъуэм къэхъей узыфэхэмрэ ар цIыхухэм къе­мыуэлIэн папщIэ ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэмрэ къызэрызэгъэпэщар жиIащ. 
КъулыкъущIэхэр тепсэлъыхьащ цIыхухэр зэфэ псым, ерыскъыхэм я фIагъыр къызэрапщытэм, курыт еджапIэхэмрэ сабий IыгъыпIэхэмрэ ирашалIэ, щапщэфI шхыным зэпымычу зэрыкIэлъыплъым, нэгъуэщIхэми. 

Поделиться: