Календарь событий

06 апреля 2024

Урысейпсо олимпиадэм и щIыхькIэ

Урысейм и телевизионнэ радиовещательнэ сетым и Къэ­бэрдей-Балъкъэр радиотелевизионнэ центрым Налшык и телечэщанэр мэлыжьыхьым и 5-м щхъуэкIэплъыкIэу къы­зэщIигъэблащ. 

АфIэунэхэ я унагъуэ дахэр

Сабий гъэсапIэ №8-м и унафэщI АфIэунэ Дадий КъБР-м и Iэтащхьэм къыхуигъэфэщащ «Анэм и щIыхь» медалыр.

Театрхэм я ехъулIэныгъэ, я гугъуехь

КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэм зегъэужьынымрэ хъыбарегъащIэ политикэмкIэ и комитетым иджыблагъэ иригъэ­­кIуэ­кIа зэIущIэм щытепсэлъы­хьащ Къэбэрдей-­Балъкъэрым и къэ­рал театрхэм я гугъуехь­хэм­рэ абыхэм зэрызрагъэужьыфыну Iэмалхэмрэ.

Къамылэжьам хэмыгъэIэбэн

УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий иригъэкIуэкIащ хабзэм къемызэгъыу мылъку зрахьэлIэн папщIэ къагъэхъу щIэпхъаджагъэхэм япэщIэ­тынымкIэ гуп зэуIум и зэIущIэ. Абы видео-конференц IэмалкIэ хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. 

ДэIэпыкъуэгъухэр сытым дежи хьэзырщ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видео-конференц IэмалкIэ хэтащ УФ-м и Правительствэм ЩIыналъэхэм зегъэужьынымкIэ и комиссэм и штабым и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ вице-премьер Хуснуллин Марат. Зэхуэсыр ­теухуат 2024 - 2025 гъэхэм Луганск, Донецк республикэхэм, Херсон, Запорожскэ областхэм я инфраструктурэр зэгъэпэщыжын зэрыхуейм. Къызэхуэсахэм зи гугъу ящIар лей къызытехьа щIыналъэхэм зэрадэIэпыкъу щIыкIэрщ. 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

2024 гъэм мэлыжьыхьым и 10-р щымылажьэ махуэу гъэувыным и IуэхукIэ 

«Я фIэщхъуныгъэр зыхуэдэнур езыхэм яубзыхужынымкIэ яIэ хуитыныгъэмрэ дин зэгухьэныгъэхэмрэ я IуэхукIэ» 1997 гъэм фокIадэм и 26-м къащта Федеральнэ закон №125-ФЗ-м и 4-нэ статьям и 7-нэ пунктым тету, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зэрызыкъытхуигъэзам ипкъ иткIэ НэщIикIыж хьид махуэшхуэм теухуауэ унафэ сощI

2024 гъэм мэлыжьыхьым и 10-р Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щымылажьэ гуфIэгъуэ махуэу щыгъэувын.

Мэкъумэш IэнатIэм и зэфIэкIхэм арэзы къещI

КъБР-м лэжьыгъэ IуэхукIэ къэкIуащ Урысей Федерацэм мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Патрушев Дмитрий. Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ министрымрэ теп­сэлъыхьащ мэкъумэш-промышленнэ IэнатIэм адэкIи зэрызиужьынум, апхуэдэуи мэкъу­мэшыщIэхэм иратыну къэрал дэIэпыкъуныгъэхэм.