Гъуэгу махуэ тет мафIэгур

«Жемчужина Кавказа» мафIэгур Налшык къыдыхьащ накъыгъэм и 2-м. Абы ис зыплъыхьакIуэхэм Iэмал ягъуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Iуащхьэмахуэ зрагъэлъагъуну. 

- Ди зекIуэм хэту мыр иужьу дыкъыщыувыIа республикэщ. ­ЩIыналъэр егъэлеяуэ ди гум дохьэ, Iуащхьэмахуэ зэдгъэлъа­гъуныр сытым щыгъуи ди гуапэщ. Илъэс еплIанэ хъуауэ Iуэхум дыхэтщ, мы гъэм ди гъуэгуанэр тIукIэ нэхъ кIыхь хъуащ- ди ежьэгъуэхэм 21-рэ къытыдогъазэ. Илъэс кIуахэм зэхэту мафIэгум цIыху мини 10 къришэкIамэ, мы гъэм и закъуэ абы исыну зи насып кърихьэкIахэм я бжыгъэр мини 5-м нос. Мы гъэм ди ­мафIэгум иIэщ егъэблэгъапIэ, апхуэдэуи, ущыжьыщIэрэ ету щытебдзэрэ хэтщ. Мыгъэрей зекIуэм хэтхэм Iэмал яIэщ Кавказым и щIыналъэхэм ящыщу нэхъ ягу дыхьэр къыхахыу абдеж пIалъэ нэхъыбэкIэ къыщызэтеувыIэну,- жиIащ ОАО «РЖД» - м и департаментым и унафэщIым и япэ къуэдзэ Раковэ Еленэ. 
ЗыплъыхьакIуэхэм я нэгу зрагъэужьын папщIэ мафIэгум ­гъуэгуанэ Iыхьэу 55-рэ зэпеупщI. МафIэгур махуиблкIэ гъуэгу тетщ. ЗекIуэм хэтхэм махуэм заплъыхь, жэщым мафIэгум зы­щагъэпсэху. ЗыплъыхьакIуэхэр мафIэгум къыщотIысхьэ Москва е Дон Iус Ростов деж. МафIэгур къыщоувыIэ Мейкъуапэ, Владикавказ, Грознэм, Мэхъэчкъалэ, Дербент, Налшык. Зыплъы­хьакIуэхэм зэрагъэлъагъу а къалэхэм и щIыпIэ дахэхэр. 

ГЪУЭТ Синэ. 

Поделиться:

Читать также: