Тэрчдэсхэр щогуфIыкI

Тэрч къалэм ухуэныгъэхэр жыджэру щекIуэкI и хьэб­лэщIэм мы гъэм щаущIынущ курыт еджапIэщIэ, еджакIуэу 820-рэ щIэхуэу. КъалэкIэм и деж абы щыхухахащ метр ­зэбгъузэнатIэу минищ. ШколыщIэр здэщытыну щIыпIэм пэгъунэгъуу сабий садитI къыщызэIуахащ икIи еджапIэр абы къахыхьэжу щытмэ, хьэблэщIэм езым и «къалэ еджапIэ цIыкIу» иIэжынущ.
 
БжыгъэкIэ етхуанэу иджы яухуэну а еджапIэм и фIыгъэкIэ, Тэрч къалэм и сабийхэр еджапIэкIэ ирикъуу къызэгъэ­пэща хъунущ. Абы къалэдэс-хэр хуабжьу щогуфIыкI. Къатищу зэтетыну школым, еджапIэ пэшхэм нэмыщI, хыхьэнущ зэIущIэхэр щрагъэкIуэкIыну пэ­шышхуэрэ спортзалу тIурэ. Абыхэм къадэкIуэу, еджа­кIуэхэр щIыбым дэту щыджэгун спорт щIыпIэхэр щаухуэнущ, зыхуэныкъуэну спорт Iэ­мэпсымэхэмкIэ къызэгъэпэщауэ.
Курыт еджапIэр егъэджэныгъэ и лъэныкъуэкIэ иджырей мардэм къитIасэу щытынущ икIи абы шэджагъуакIуэ хэ­мы­тущ зэрыщеджэнур. Школым классщIыб лэжьыгъэхэр, кружокхэр, секцэхэр къыщызэрагъэпэщынущ, сабийхэм пщы­хьэщ­хьэ хъуху абыхэм ща­дэлэжьэнущ. Ухуэныгъэхэр ­ды­зэрыт илъэсым и кIэм ири­­хьэлIэу зэфIагъэкIын мурадхэр щыIэщ. 

КЪАНШЫУЕЙ  Алим.

Поделиться:

Читать также: