Ди хъугъуэфIыгъуэхэм щIохъуэпс

Гъэ къэси хуэдэу, «Боевое братство» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и жэрдэмкIэ, ЩIы­хьым и лъэс лъагъуэм жы­гыщIэхэр щыхасащ. 

Iуэхум зыкърагъэхьэлIат дзэ Iуэху хэхам хэту хэкIуэдахэм я Iыхьлыхэр, СВО-м и ветеранхэр, Налшык къалэм и курыт еджапIэхэм щIэсхэр. Росгвардием и оперативнэ къудамэм и 121-нэ полкым и духовой оркестрыр а махуэм макъамэхэм еуащ.
- Дыщогугъ ин хъуну мы жыг-хэм я жьауэм къытщIэхъуэ щIэб­лэм къыщакIухьу, ди ЛIыхъужь хэкIуэдахэм я цIэр зезыхьэну мы лъэс лъагъуэм ахэр ирипагэу ири­кIуэу тлъагъуну. Хэку зауэш­хуэр ди текIуэныгъэкIэ иухыным уасэшхуэ щIэттащи, ди хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэмрэ тхуэ­зыхъума ди адэжьхэр зы­щыд­гъэгъупщэ зэрымыхъунур хьэкъщ. ТекIуэныгъэ Иныр щы­дгъэлъапIэкIэ, ди нэпсыр къокIуэ, абы хэкIуэда ди цIыху мелуан 26-м папщIэ», - къыхагъэщащ пэкIур къыщызэIуахым. 
- Нэмыцэхэр ди щIыналъэм щи­кIыжам, лъыгъажэшхуэ къы­зэранэкIат. Республикэм и щы­хьэрым Искож хьэблэмкIэ укъы­щыдыхьэ щIыпIэм и ижьыраб­гъукIэ фэеплъ мывэ щытщ. Абдеж, щIытIым ди цIыху 600-м щIигъу, цIыхубзу, лIыжь-фы­зыжьу, сабийуэ яукIауэ дэлъу къы­щагъуэтыжат Налшык щхьэх­уит къэзыщIыжа ди зауэлIхэм. Апхуэдэ дапщэт абы щыгъуэм­ ­гущIэгъуншэу яукIар?! - жиIащ ветеранхэм я «Боевое братство» зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-­Балъкъэр щIыналъэ къудамэм и советым и унафэщI Колодяжный Геннадий. - Дауэ ди жагъуэ мыхъуми, Украинэращ фашизм гупсысэр къэзыгъэщIэрэщIэжу абы пызыщэну иужь ихьар. Абырэ абы къыгухьа европей щIэп­хъаджащIэхэмрэ 2014 гъэм щегъэжьауэ Донецкрэ Луганскрэ я къалэхэмрэ къуажэхэмрэ увыIэгъуэ ямыIэу ятеуэу, цIыху къызэрыгуэкIхэм псэхупIэ ирамыту къекIуэкIащ. 2022 гъэм мазаем и 24-м Украинэм Iэщэр ­игъэтIылъыным хуэгъэза дзэ Iуэху хэхар екIуэкIын щIидзащ. Украинэмрэ абы гуэт къэралхэмрэ, США-р я пашэу, зи ужь ихьар Урысейр къэзэунырщ, къэ­ралыр цIыкIу-цIыкIуу зэкъуачу, тепщэныгъэр мыбдежи щау­быдынырщ. Абыхэм я мурадхэр езыхэми щIахъумэркъым - ди ­хъугъуэфIыгъуэхэм щIохъуэпс. Запорожье щIыналъэм и Новопрокоповкэ къуажэм и курыт школым политикэ картэ къы­щысIэщIэлъэгъуати, абы зэритыр Урысейм хы ФIыцIэми Каспий тенджызми екIуэлIапIэ имы­Iэжущ. Урысей Ипщэр, Ростов щIыналъэм къыщыщIэдзауэ Кавказ къурш тхыцIэ Нэхъыщ­хьэмкIэ екIуэкIыу, Украинэм ейуэ итт. Ауэ ар абыхэм къайхъулIэнкъым, ди къуэшхэмрэ ди ­бынхэмрэ къару иным пэщIэувами, ди щIыр, ди щхьэхуитыныгъэр Iэмал имыIэу тхъумэфынущ. 
БАГЪЭТЫР Луизэ.

Поделиться:

Читать также: