Урысейм и чемпион Шэрий Иналбэч

Мэзкуу областым хыхьэ Сколково щIэныгъэ къалэм къикIыу хъыбар гуапэ иджыблагъэ къытIэрыхьащ. Мы махуэхэм абы и «Live Арена» спорткомплексым щекIуэкIащ Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Тэрч щIыналъэм къыщалъхуа бэнакIуэ, адыгэ щIалэ Шэрий Иналбэч.

Килограмм 70 зи хьэлъагъхэм я деж щыбанэ ди щIалэм зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэр къыфIихьащ Дагъыстэным и бэнакIуэ Шираев Курбан, бжыгъэр 7:4-уэ. Апхуэдэ щIыкIэкIи, Урысейм и чемпион цIэ лъапIэр япэу зэIэригъэхьащ. 
Къыхэдгъэщынщи, Инал щыбэна гупым ещанэ увыпIэр къыщахьащ Шэшэным и бэна­кIуэ лъэрызехьэхэу Эльтемиров Магомед-Эмирэ Хатуев Турпал-Алийрэ. Абы къегъэлъагъуэ а зэIущIэр гуащIэу зэрекIуэкIамрэ адыгэ щIалэм и текIуэныгъэм и лъапIагъымрэ. Езы зэхьэзэхуэм кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм я бэнакIуэ нэхъ лъэщ дыдэхэр, цIыхухъухэри цIыхубзхэри зэхэту 500-м щIигъу. Ахэр гуп 20-у гуэшауэ щытащ. 
Шэрийм  и тренерхэр Урыш Анзор, ХьэщIэмахуэ Анзор, Маргиев Анатолэ сымэщ.
Иджы Инал къыпэщылъщ Урысейм и командэ къыхэхам хэту, мы гъэм жэпуэгъуэм и 28 - 31-хэм Албанием щекIуэкIыну дунейпсо чемпионатым къэралым и щIыхьыр щихъумэну.
«Дрогушхуэ ди лъахэгъухэм урысейпсо, дунейпсо утыкухэм къыщахь ехъулIэныгъэхэм. Си гуапэу сохъуэхъу Иналбэчрэ абы и гъэсакIуэ­хэмрэ икIи лъагапIэщIэхэм нэсыну дыщIо­хъуэпс», - жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм Шэрий Иналбэч и текIуэныгъэм и гугъу щищIым.

Поделиться: