ЩIыхь тхылъхэр яритащ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ, полицэм и генерал-майор Крючков Вячеслав я лэжьыгъэр утыку къихьэным и лъэныкъуэкIэ жыджэру къазэрыдэлажьэм папщIэ ведомствэм и щIыхь тхылъ иритащ КъБР-м и Парламентым и Аппаратым жыла­гъуэм пыщIауэ щытынымрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымкIэ и управленэм и унафэщI Батыр Любэ. Узыншагъэ быдэ, зэIузэпэщыгъэ иIэну ехъуэхъури, министрым жиIащ адэкIи я зэдэлэжьэныгъэр нэхъри купщIафIэу зэрыщытынур и фIэщ зэрыхъур.

КъБР-м щыIэ МВД-мрэ абы и IэнатIэхэмрэ я лэжьакIуэхэр егъэджэнымрэ гъэсэнымрэ теухуа я ехъулIэныгъэхэм папщIэ республикэ МВД-м и щIыхь тхылъхэр иратащ Урысей МВД-м и Краснодар университетым и къудамэу ди республикэм и къа­лащхьэм дэт Кавказ Ищхъэрэ институтым и унафэщI, полицэм и полковник Щхьэгъэпсо Заурбий, институтым и лэжьакIуэ къы­хэжаныкIахэм. 
- Министерствэм къыбгъэдэкIыу фIыщIэ яхузощI институтым и унафэщIхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ полицей щIалэщIэхэр егъэ­джэнымрэ я IэщIагъэм хагъэхъуэнымрэ хуащI хэлъхьэныгъэм папщIэ. Афэрым, фи лэжьыгъэм папщIэ! - жиIащ Крючков ­Вячеслав.
 

УАРДЭ Женя.
Поделиться: