Нобэ

Накъыгъэм и 17, махуэку

         Электросвязымрэ хъыбарегъащIэ зэгухьэныгъэмрэ я дунейпсо махуэщ

         Лъы дэуей узыфэм ебэныным и дунейпсо махуэщ

         Пульмонологым и махуэщ

         1848 гъэм къалъхуащ Адыгейм щыщ тхыдэдж, узэщIакIуэ Хьэджымыкъуэ Темтэч.

         1917 гъэм къалъхуащ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и утыкур илъэс куэдкIэ зыгъэбжьыфIа, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ ДыщэкI КIунэ.

                            Дунейм и щытыкIэнур

         «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэшх къыщешхынущ.  Хуабэр махуэм   градус 11 - 13, жэщым градуси 7 щыхъунущ.

 

 

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ЗыхуащIэ нэхърэ - зыхуэщIэ.

 

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.

 

 

Поделиться:

Читать также:

21.06.2024 - 12:07 Нобэ
20.06.2024 - 15:30 НОБЭ
19.06.2024 - 10:53 НОБЭ
18.06.2024 - 12:35 НОБЭ