Замятиным и гъащIэмрэ гуащIэмрэ

Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм щокIуэкI «Мы о нём» гъэлъэгъуэныгъэ. Ар теухуащ урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Замятин Евгений къызэралъхурэ илъэси 140-рэ зэрырикъуам.

Замятин Евгений и гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуа гъэлъэгъуэныгъэм хагъэхьащ тхакIуэм и Iэдакъэ къыщIэкIа тхылъхэр, езым теухуауэ ятха тхыгъэхэр, сурэтхэр.

Тамбов губернием хыхьэ Лебедянь къалэм 1884 гъэм щIышылэм и 20-м (щIэмкIэ мазаем и 1-м) къыщалъхуащ ар. Евгений и адэр чристэн диным и лэжьакIуэу, и анэр пианисткэу щытащ. И анэращ щIалэ цIыкIур тхылъми макъамэми дезыгъэхьэхар. Абы гимназие нэужьым къиухащ Санкт-Петербург дэт Политехникэ институтыр, инженер IэщIагъэм хуеджауэ. Замятиным и Iэдакъэ къыщIэкIа «Один» Iуэтэжыр 1908 гъэм къыдэкIащ. Тхылъеджэхэм ар нэхъыбэу 1988 гъэм къызэрацIыхуар «Мы» романырщ. 1925 гъэм а романыр Нью-Йорк инджылызыбзэкIэ къыщыдагъэкIащ. ИужькIэ а тхыгъэр чехыбзэрэ франджыбзэкIэ зэрадзэкIащ.

Япэ дунейпсо зауэр къыщыхъеям и тхыгъэхэмкIэ абы цIыхухэр къыхуриджэрт лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэр ягъэбыдэну. Аращ абы и Iэдакъэ къыщIэкIа «На куличках» повестым лъабжьэ хуэхъуари.

1931 гъэм Замятин Евгений Сталиным письмо хуигъэхьат, хамэ къэрал Iэпхъуэну хуит ящIыну лъаIуэу. Горький Максим и фIыгъэкIэ, а лъэIум Сталиныр арэзы техъуащ. И щхьэгъусэмрэ абырэ Париж Iэпхъуэри, франджым къыщыдэкI газетхэм ядэлажьэу, киносценарийхэр итхыу щIидзащ. Апхуэдэу, Замятиным Париж щитхащ  Горький Максим и «На дне» пьесэм къытрищIыкIа спектаклым и сценарийр.

Замятин Евгений 1937 гъэм гъатхэпэм и 10-м Париж дунейм щехыжащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

 

 

Поделиться: