НОБЭ

ЩIышылэм и 26, мэрем
Таможенникым и дунейпсо махуэщ
Интернетыр къэмыгъэсэбэпыным и махуэщ
1944 гъэм КъБР-м Аруан щIыналъэр къыщызэрагъэпэщащ.
1936 гъэм къалъхуащ филологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Тау Хьэзешэ.
1949 гъэм къалъхуащ КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат Джэдзауэ Венерэ.
1952 гъэм къалъхуащ тхыдэдж, зэдзэкIакIуэ, тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ кандидат Мэлбахъуэ Къэралбий.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 5, жэщым щIыIэр градуси 3 - 2 щыхъунущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
ЗэфIэкI зиIэм унафэри IэщIэлъщ.
 
 
Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.
Поделиться: