Зэманым и псыежэхым

КъБР-р илъэсищэ зэзырикъум и цIэр зезыхьэ паркым деж щыIэ павильоным къыщызэIуахащ дизайнер, дэрбзэр цIэрыIуэ Сэралъп Мадинэ и гъэлъэгъуэныгъэ. «Зэманым и псыежэхым» зыфIища Iуэхум хохьэ сурэтхэмрэ адыгэ фащэм и дыкIэ щхьэхуэхэр къыщыгъэсэбэпауэ 2020 - 2022 гъэхэм яда щыгъынхэмрэ. А лэжьыгъэхэр къэгъэщIыным Мадинэ тезыгъэгушхуар XIX лIэщIыгъуэм и етIуанэ Iыхьэ – XX лIэщIыгъуэхэм ехьэлIа дэфтэр сурэтхэрщ. Дызэсэжауэ махуэ къэс тщыгъ фэилъхьэгъуэхэр дызэрыт зэманым елъытауэ къызэкIуэцIыхынырщ, джынырщ, и мыхьэнэм, и зехьэкIэм иджыри зэ егупсысынырщ Мадинэ къалэн зыщищIыжыр.  

Пэшым узэрыщIыхьэу Мадинэ и хъэтI гъэщIэгъуэным гу лъыботэ: и кум ит стIолышхуэр «псы­ежэхщ», езым и мывэхэри, и псы­хьэлъахуэхэри, зэманым жьы дэхъуа хьэпшыпхэри (псалъэм и хьэтыркIэ, пхъэ вакъэхэр, пхъэ фалъэхэр, нэгъуэщIхэри) ихьу еукIуриехыу. КъыбгурыIуэ зэрыхъунумкIэ, гъэлъэгъуэныгъэр ды­къэзыухъуреихь, къи­нэ­мыщIауэ, псынщIэу зызыхъуэж дунейми уезыгъэгупсысщ, абы лъэп­къым и шыфэлIыфэ щып­хъу­мэнуи япэм хуэдэу укъыщызэтенэнуи гугъущ. АтIэми, цIыхухъу фа­щэр щымащIэ дыдэщ гъэлъэгъуэныгъэм, махуэ къэс зызы­хъуэж бзылъхугъэ фащэм, къе­жьэм декIуу зызы­гъафIэ цIыхубзым ибгъукIэ унагъуэр сыткIи зыхуей хуэзыгъазэ цIыхухъум увы­пIэ къызэрыще­мэщIэкIыр нэ­ры­лъагъу пщищIми ярейуэ. Адыгэ фащэ зыщыгъ цIыхухъур зэманым и псы­е­жэхым, блэкIам хэна хуэдэщ, IуэрыIуатэ палъэщ. ЦIыхубзыр псым ещхьщ, зэма­ным и жьэ­гъум къеныкъуэкъуу, абы зыдагъэшу апхуэдэщ.  
Адэ-мыдэкIэ кIапсэкIэ щыпы­щIауэ фIэлъ сурэт хужь-фIыцIа­фэхэм дызэса сурэт техыкIэм дыкъыбгъэдаш. Сурэттех ныбжьы­щIэхэм я Iэмэпсымэм къиубыдар фащэм и теплъэр зэрыщытукъым, атIэ ахэр зыщыгъ цIыхухэм зэрызагъэхъейр сурэтым къы­зэ­рищарщ, фащэм и Iыхьэ щхьэ­хуэщ, бостей щIихурыхукIырщ. ТхылъымпIэм къытещ бзылъхугъэхэм я нэгум уигу къагъэкI блэкIа зэманымрэ а лъэхъэнэм псэуа цIыхубзхэмрэ, абы щы­гъуэми зэманым ижь къазэ­рыщIихур наIуэ пщащI. Сурэтыр зытраха хъы­джэбзхэр, я фащэ дахэр щахы­жынурэ, я гъащIэм хыхьэ­жынущ, пхъум, шыпхъум, анэм я къалэн ягъэзащIэу…
ЗэIущIэр къызэIуихащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щэнхабзэмкIэ и министрым и къуэдзэ Ащхъуэт Ритэ. 
- Псоми фи нэгу щIэкI щыгъы­ныгъуэхэм, хьэпшыпхэм блэкIа, иджырей, къэкIуэну зэманхэр зэрызэпыщIар къыуагъащIэ, - жиIащ Ритэ. – ФIыщIэ яхуэфащэщ илъэс куэд хъуауэ зи IэдакъэщIэкI купщIафIэхэмкIэ дызыгъэгушхуэ Мадинэрэ пэжкIэ къыкъуэт гупымрэ. Абы и за­къуэу, зэрыгурыIуэгъуэщи, лъэ­кIы­нур куэдкIэ нэхъ мащIэт. Ди нэхъыжьхэм къагъэщIащ ди хабзэ, ди лъэпкъ къулеигъэ къэзыгъэлъагъуэ хьэпшыпхэр, ахэр ехъумэ, ирегъэфIакIуэ Мадини, адэкIи Тхьэм хущIигъэхьэ! 
КъыкIэлъыкIуэу къэпсэлъапIэр хуит зыхуащIа усакIуэ Къаныкъуэ Заринэ гупсэхуу тепсэлъыхьащ фIыуэ зыхищIыкI Iуэхухэм, Мадинэ и гъэлъэгъуэныгъэу щIыпIэ куэдым щекIуэкIахэм, ипхъухэм яIэ зэфIэкIым, фащэхэм я дыкIэ хъуахэм, абыхэм дэрбзэрым ящIилъхьа гупсысэм, нэгъуэщI куэдми. А гупсысэр адэкIи яшэщIу псэлъащ сурэттех Що­джэн Жаннэ, балетмейстер, ­КъБР-м и цIыхубэ артист Ду­мэ­ныщ Iэулэдин, сурэтыщI Тхьэ­зэплъыж Руслан сымэ. Псоми жа­Iэн я куэдт, ялъагъур зэрагъэ­щIагъуэм я псалъэр фагъуэ яфIы­щIэхъукIми пцIы хэлътэкъым, гъэлъэгъуэныгъэр псалъэ зэрыхуэмыныкъуэр зэрыхьэкъым хуэдэу. 
Езы Сэралъп Мадинэ зэIущIэм зыкърезыгъэхьэлIахэм фIыщIэ яхуищIащ, бостейхэм, фащэхэм, хьэпшыпхэм мащIэу я гугъу ищIри нэхъ куууэ сурэтхэм къытеувыIащ. Ар икIи гурыIуэгъуэщ: Мадинэ и гукъэкI псори къы­зэрыбджыкIыр дэтхэнэ зы щIыIу­нэри къызэрыщу цIыхухэм япэ­гъу­нэгъу сурэтырщ.   
Пэшым щегъэувэкIащ щэкI зэмылIэужьыгъуэхэм къыхэ­щIы­кIа бостейхэр, ахэр зэрыгъэдэха хьэпшыпу бгъэIулъхэр, гупэIулъ­хэр, дыщэидэхэр, апхуэдэуи гул­мэдэн, пхъэ вакъэ, дыжьын бгы­рыпх, къэптал, щIыIутелъ, Iэщхьэ тхьэмпэ, щхьэрыхъуэн (бащ­лъыкъ), цей хуэдэхэр. Абы­хэм я зы Iыхьэ цIыкIуи къанэркъым гу­лъы­тэ щхьэхуэ къимы­лэжьу, нэ­мыщIысауэ, нэри пэри ихьу мытеплъафIэу. 
Зы плIанэпэ яубыд Мадинэ ­ипхъу Сэралъп Линэ (Бизне­сым­рэ дизайнымкIэ институту Москва дэтым модэмкIэ и факультетым и студенткэщ) и IэдакъэщIэкI теплъищым: цIыхухъум, цIыхубзым, ажэгъафэ лъэпкъ джэгуа­кIуэм я образхэм. Урысей этнографие музейм щIэлъ адыгэ фащэхэр иджкIэрэ, Линэ ар лъабжьэ зыхуищIа и IэдакъэщIэкIхэр дунейм къытехьащ 2022 гъэм, ахэр Front Fashion интернет-тыкуэным иригъэкIуэкIа Iуэхум нэхъыфIу къыщалъытащ. 
Сэралъп Мадинэ и гъэлъэ­гъуэныгъэхэр щекIуэкIащ Урысей Этнографие музейм, Штиглиц ­          А. Л. и цIэр зезыхьэ къэрал ху­до­жес­твен­но-промышленнэ акаде­мием­ прикладной гъуазджэмкIэ и музейм, КъуэкIыпIэм и къэрал музейм Кавказ Ищхъэрэм щиIэ и къудамэм, Тугановым и цIэр ­зе­зыхьэ музейм (Владикавказ), нэ­гъуэщIхэми. Апхуэдэуи ­Мадинэ и IэрыкIхэр утыку къыщри-                  ­хьащ Рим, Истамбыл, Амман ­къа­лэш­хуэхэм, и адыгэ фэилъ­хьэгъуэхэр уней гъэтIылъыгъэ­хэм хэлъу щахъумэ Инджы­лызым, США-м, Германием, ­Израилым, адыгэ щыпсэу нэ­гъуэщI къэрал куэдми.

Сурэтхэр Къарей Элинэ трихащ.

ИСТЭПАН Залинэ.
Поделиться: