Литературэ

Лъэпкъыр зэрыгушхуэ усакIуэр ягу къагъэкIыж

КъБКъУ-м, ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ центрым, иджыблагъэ фэеплъ пшыхь щекIуэкIащ. Ар теухуауэ щытащ адыгэ литературэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа усакIуэ, тхакIуэ, егъэджакIуэ, КъБАССР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ЩоджэнцIыкIу Алий къызэралъхурэ илъэси 123-рэ зэрырикъум.

Къербэч

Хъыбар

ЖаIэж ди къуажэм лIы гуэр дэсауэ КъербэчкIэ еджэу. Тхьэ яIуэ абы нэхъ хъыжьэрэ къару зыхэлърэ а зэманым ди лъахэм куэд щымыIауэ. Шыгъу центнер зэрылъ къэпыр дзэкIэ къищтэрт, тыкуэным къыщIихырти гуэщым нэс ихьырт, гуэщ бгыкъум зыдрихьейрт, зыкърихьэхыжырт, цIыху еплъхэм «хъунщ иджы» жаIэху. Езыри къызыфIэщIыжауэ, нэхъыжь нэхъыщIи къримыдзэу, къэзыгъэувыIэфи щымыIэу псэурт.

ХьэршырыкIуэ станцым

ЩIы Хъурейм телъэтыкIыу уафэщI жыжьэм щетIысэха гупым хэтхэм тIурытI-щырыщ зитщIыкIырти, Iэгъуэблагъэр щIэтпщытыкIыу, адэкIэ-мыдэкIэ къыщыткIухьырт, дызыпэмыплъам дыщрихьэлIэр нэхъыбэу. Зэгуэр, апхуэдэу зэманыфIкIи дыкъэтауэ, псори дызэзышэлIэж станцым декIуэлIэжащ. 
Дызыхыхьэжа гупыр нэщхъейт.
- Сыт къэхъуар? – щIэупщIащ Мартин. - Апхуэдизу щхьэ фызэхэуа?
 - ЩIым худиIа зэпыщIэр диIэжкъым, - жиIащ Стефан, болгар щIалэ набдзапцIэм.
- Ар сытым къыхэкIыу? 

Хьэлыр ебгъэфIэкIуэнумэ

 «Пхъэр мафIэм зэрисым хуэдэ дыдэу, фыгъуэм цIыхум фIыуэ ищIар егъэкIуэдыж», - жиIауэ къаIуэтэж ЛIыкIуэ лъапIэу щэлатрэ сэламрэ зэхам. Адыгэ псалъэжьри абы поджэж: «Хъуапсэ и псэ кIуэдкъым, фыгъуэр мыгъуэ мэхъу». 

Маугли - Хьэндыркъуакъуэ

Пабжьэр зэщIэхъеящ. Дыгъужь Адэр, и кIэбдз лъакъуитIым зытригъащIэри, щIэтIысыкIащ, абы къыхэлъэтым зридзын хьэзыру. Абы лъэныкъуэкIэ укъеплъатэмэ, хьэдэгъуэдахэ уи нэгу щIэкIынут: дыгъужьыр лъэри, зыздидзам нэмыс щIыкIэ къэувыIэжащ. Щхъуэжьым илъэгъуатэкъым зызридзыр хэтми, ауэ псэкIэ зыхищIэри, къикIуэтыжащ.

- ЦIыху! – жиIащ абы. – Еплъыт! ЦIыху цIыкIу!

Къуацэ-чыцэм къыхэкIауэ, абы и пащхьэ къитт зекIуагъащIэ сабий къамылыфэ, пцIанабзэрэ щабэ цIыкIу хъужауэ. Ар дыгъужьым и нэм къыщIэплъэри, зэрылъэлъу къэдыхьэшхащ.

Нобелхэ я унагъуэр Урысеймрэ Кавказымрэ зэрепхар

          Нобель и саугъэтыр къэзыхьа цIыхухэр жэпуэгъуэм и япэ тхьэмахуэм къагъэнаIуэ хабзэщ. ЛитературэмкIэ мыгъэрей тыгъэр хуагъэфэщащ Норвегием щыщ драматург, тхакIуэ, усакIуэ, журналист Фоссе Юн. Норвегием и ахъшэкIэ крон мелуан 11-м нэс тыгъэр  долларкIэ 1 мелуан мэхъу.

Америкэм щыщ адыгэ

1

 Нэгурэш Налшык къызэрыIэпхъуэжрэ мазитI-щы дэкIащ. Бжьыхьэр къэсу псыIуфэ унэр къащещIыIэкIым, унагъуэр къалэм къыдэтIысхьэжащи, хъыджэбз цIыкIур и къулъкъужын ныбжьэгъухэм яхуозэш.

Тхьэгъэлэдж, Амыщ, Мамыщ сымэ я хъыбар

Нартхэ я зэманым псэуащ зэкъуэшищ: Тхьэгъэлэдж, Амыщ, Мамыщ жиIэу. Тхьэгъэлэджыр мэкъумэшыщIэт, Амыщыр мэлыхъуэт, Мамыщыр блэгъуаплъэт. Пщыхьэщхьэ гуэрым Амыщ и мэлым щыщ иукIри, Тхьэгъэлэдж и хум щыщ пIастэ ящIри, зэшищым зэшзэхуефэ ящIауэ зэбгъэдэст. 

Маугли - Хьэндыркъуакъуэ

Адыгэ къэрал университетым иджыблагъэ щрагъэкIуэкIащ адыгэ усакIуэ, тхакIуэ Жанэ Кърымызэ и творчествэм хуэгъэпса дунейпсо зэпеуэ. «УрысыбзэкIэ тха тхыгъэхэр адыгэбзэкIэ зэдзэкIын» унэтIыныгъэмкIэ етIуанэ увыпIэр къихьащ «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Фырэ Анфисэ. Инджылыз тхакIуэ Киплинг Редьярд итха, дуней псом щыцIэрыIуэ «Книга джунглей»-м щыщ пычыгъуэ Анфисэ адыгэбзэм къригъэтIэсар ди гуапэу фи пащхьэ идолъхьэ.

Iэзэ

Iуэтэж
 Iэзэу зызыгъэIу цIыхухъум и нэхэм зэрыщIэплъэу, абы къыгурыIуащ аргуэру зэрыщыуар. ЦIыху Iувым хэсу и чэзур къыщысынум сыхьэт бжыгъэкIэ пэплъат ар. Абдеж щыс куэдым хуэдэу, ари нэхъыбэрэ щысыху нэхъыбэкIэ гугъэрт, Iэзэм теухуауэ иIэ фIэщхъуныгъэр багъуэрт, ауэ зэрыIуплэу… Ар зыгъэхъужыну къэзыгъэгугъам къыпхуищIэфынуIатэкъым.

Страницы

Подписка на RSS - Литературэ