ЩытыкIэм щыгъуазэ зищIащ

Урысей ФСИН-м и деж щыIэ Жылагъуэ советым хэт Аристов Илья щыIащ республикэм тезырхэр щагъэзэкIуэж и IэнатIэм и колоние №1-м. Абы суд зытращIыхьахэр зэраIыгъ щытыкIэм  щыгъуазэ зищIащ, КъБР-м щыIэ УФСИН-м и унафэщIым и къуэдзэхэу Къанкъул Аслъэнрэ Никитин Николайрэ, УИС-м цIыхум и хуитыныгъэхэр ­щагъэзэщIэнымкIэ и управленэм и унафэщIым и дэIэ­пыкъуэгъу Текаевэ Ритэ сымэ ящIыгъуу.

 Аристов Илья зригъэлъэгъуащ колонием суд зытращIыхьахэр зэрыщаIыгъ щIыкIэхэр. Абы къыдэкIуэуи, я щхьэ IуэхукIэ къыхуэзэну хуейхэми я упщIэхэм жэуап иритащ. ИК-1 и деж щыIэ УФИЦ-м ар щепсэлъылIащ абы щаIыгъхэм, IуэхущIапIэм и пэшхэр къызэпиплъыхьащ, лэжьакIуэхэр къызэрызэгъэпэщам гулъытэ хуищIащ.   

 Iуэхум и кIэухыу Аристовыр хуэзащ Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Демидов Александр. Ахэр хэплъащ я щхьэ IуэхукIэ зыхуэзахэм къаIэтахэм, апхуэдэуи суд зытращIыхьахэм жылагъуэм пэмыIэщIэу я тезырхэр егъэпшыныным, ахэр республикэм и предприятэхэм лэжьыгъэкIэ къыщызэгъэпэщыным.

БАХЪСЭН Азэмэт.
Поделиться: