НОБЭ

Мэлыжьыхьым и 3, бэрэжьей

♦Урысейм щагъэлъапIэ Геологым и махуэр

♦ГуфIэгъуэ пшыхьым и дунейпсо махуэщ

♦1963 гъэм къалъхуащ усакIуэ, Адыгэ Республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къуий Щыхьымбий.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уфауэ щыщытынущ. Махуэм хуабэр градус 14 - 21, жэщым  градуси 8 щыхъунущ. ЩIым и малъхъэдис щытыкIэм балли 2-кIэ зихъуэжынущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

Пщэдейрей ныбгъуэ нэхърэ нобэрей бзу.

Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

22.04.2024 - 15:50 НОБЭ
19.04.2024 - 16:23 НОБЭ
18.04.2024 - 16:13 НОБЭ