Профессорыр республикэм щыIащ

Урысей ФСИН-м и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и щIэныгъэлI лэжьакIуэ нэхъыщхьэ Дворянсков Иван Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ.

Юридическэ щIэныгъэхэмкIэ докторым иджыпсту ирегъэкIуэкI уголовнэ-гъэзэщIакIуэ инспекцэхэм я учётым щытхэм, хэгъэзыхьауэ лэжьэну суд зытращIыхьахэм къытрагъэзэжу щIэпхъаджагъэ ямылэжьыным хуэгъэза къэхутэныгъэхэр, пробацэ жыхуиIэри къалъытэу.

Дворянсков Иван хуэзащ Урысей ФСИН-м и управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI Демидов Александр. Ахэр тепсэлъыхьащ щIэныгъэлIым къиIэта бгъэдыхьэкIэхэр щIыналъэм щыпхыгъэкIыным.

АдэкIэ профессорыр щыIащ КъБР-м щыIэ УФСИН-м и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ инспекцэм и IуэхущIапIэхэм: ИЦ-мрэ колоние-поселение №5-мрэ. ЛэжьакIуэхэм анкетэ яригъэгъэхьэзыращ, апхуэдэуи лекцэ къахуеджащ. Къыхэгъэщыпхъэщ Дворянсков Иван «О пробации в Российской Федерации» закону 2023 гъэм и мазаем къыдэкIам елэжьахэм зэращыщыр.

КъинэмыщIауэ, Урысей ФСИН-м и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым и лэжьакIуэр щыIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым хуитыныгъэмкIэ, экономикэмрэ финансхэмкIэ и институтым икIи егъэджакIуэхэм епсэлъащ зэрызэдэлэжьэнум теухуауэ.

БАХЪСЭН Ланэ.
Поделиться: