Спорт

Илъэс куэдкIэ зыхуэкIуа текIуэныгъэхэр

Урысей Федерацэм и атлетхэм медаль зэмылIэужьыгъуэ зыбжанэ щызыIэрагъэхьащ Пекин щекIуэкI ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и иужьрей махуэхэм. 

Урысейпсо зэхьэзэхуэм и дыжьын медаль

Адлер къалэм дэт «Юность» спорт комплексым и щекIуэкIащ дискыр, бжыр, уадэшхуэр дзынымкIэ «Богатырь» урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдым къикIа зи ныбжьыр илъэс 18, 20, 23-хэм нэблагъэхэмрэ балигъхэмрэ.

Спортсмен лъэщхэм я гъэсакIуэ Iэщыж Хьэпагуэ

Тэрч щIыналъэ администрацэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Дей жылагъуэм дэт олимп резервыр щагъэхьэзыр спорт школым и унафэщI Iэщыж Хьэпагуэ. Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и тренерым и юбилеймкIэ ехъуэхъуащ щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Дадэ МуIэед икIи илъэс куэд щIауэ физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ я зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIым папщIэ район администрацэм и ЩIыхь тхылъ хуагъэфэщащ. 

Иужь махуэхэм дыкъокIуэтэх

Пекин щекIуэкI ЩIымахуэ Олимп джэгухэр зэрыщIи­дзэрэ япэу махуэку кIуам Урысей Федерацэм и атлетхэр медалыншэу къэнащ, абыхэм пэгъунэгъу дыдэ ­хъуа пэтми.

Медалхэм я нэхъыбэр дыщэщ

Волгоград къалэм дэт «Молодёжный» физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ комплексым щекIуэкIащ «ЛокоДзюдо» урысейпсо зэхьэзэхуэм и етIуанэ Iыхьэр. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ я хьэлъагъ елъытауэ гуп 34-уэ гуэша 2009 - 2010, 2011 - 2012 гъэхэм къалъхуа Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдым къикIа ныбжьыщIэ 400-м щIигъу.

Ди бэнакIуэхэр Мэзкуу щытокIуэ

Мэзкуу къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ къалащхьэм и зэхьэзэхуэ. «Олимпийская деревня-80» спорт комплексым и алэрыбгъухэм саугъэт нэхъыщхьэхэм щыщIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс 16 - 17-м ит щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ.

УвыпIэр зэлъытар дыщэ медалхэм я бжыгъэрщ

Пекин мы махуэхэм щекIуэкI XXIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и иужьрей махуитIым медалым щIэбэнхэм я зэпеуэм зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр щигъуэтащ. Урысей Федерацэм и спортсменхэр еянэ увыпIэм нэс къекIуэтэхащ, бэрэжьейм зы медали къавзэрыщыхуэмыхьам къыхэкIыу.

Иджыри медаль куэдым дыщогугъ

Пекин щекIуэкI ХХIV ЩIымахуэ Олимп джэгухэм и саугъэтхэм папщIэ зэхьэзэхуэ гуащIэхэр йокIуэкI. Урысей Федерацэм и спортсменхэр зэпеуэхэр къызэрызэIуахрэ пашэхэм яхэтщ.

Джэгухэм и япэ махуэ ди атлетхэм медалхэр зыIэрагъэхьащ. Урысейм япэ дамыгъэ лъапIэр къыхуихьащ лыжэкIэ къызэдэжэнымкIэ етIуанэ хъуа Непряевэ Наталье. ПэщIэдзэ зэхьэзэхуэм абы дыжьын медалыр зыIэригъэхьащ. А махуэ дыдэм биатлонымкIэ эстафетэ зэхэтым урысей командэр ещанэ щыхъуащ.

Къэралым и чемпион Гъэужьей Iэдэм

 Суздаль къалэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионат. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ ди къэралым и щIыналъэ псоми икIа спортсмен 300-м щIигъу. Зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм. Гуп зэпеуэм ди щIалэхэм ещанэ увыпIэр щаубыдащ.

Я хьэлъагъ елъытауэ гупипщIу зэщхьэщыхауэ щытахэм я деж ди республикэм и спортсменхэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 6 къыщахьащ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и ещанэ зэпеуэм

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэралыгъуэр илъэсищэ зэрырикъур зэрагъэлъапIэ Iуэхугъуэхэм хиу­быдэу «Налшык» спорт комплексым щекIуэкIащ сумомкIэ КъБР-м и ещанэ чемпионат.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт