Спорт

Ди бэнакIуэхэр Самарэ щытокIуэ

 

Самарэ къалэ дэт СпортымкIэ мылылъэ уардэунэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ зи ныбжьыр илъэс 2I-рэ иримыкъуахэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къищынэмыщIауэ абы хэтащ Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдым къикIа бэнакIуэ 300-м щIигъу.

Къэралым и зэхьэзэхуэм хэтынухэр зэхагъэкI

Невский Александр и цIэр эзрихьэу Старэ Оскол къалэм дэт спортым и уардэунэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ «Динамо» физкультурэ спорт зэгухьэныгъэм и урысейпсо зэхьэзэхуэхэр. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэшауэ щыта гуп I6-м я саугъэтхэмрэ Урысей Федерацэм и зэхьэзэхуэм кIуэнымкIэ Iэмалымрэ щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 26-м къикIа зи зыбжьыр илъэс 2I-рэ иримыкъуа спортсмен 300-м щIигъу.
ЗэпэщIэтыныгъэ гуащIэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым икIа спортсменхэм медаль зэмылIэужьыгъуи 6 къыщахьащ.

ЗэфIэкI лъагэхэр къагъэлъагъуэ

Къэрэшей-Шэрджэсым щекIуэкIащ тхэквондомкIэ урысейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ. Черкесск къалэм дэт «Юбилейный» спортымкIэ уардэунэм и алэрыбгъухэм щызэхуэсащ къэралым и щIыналъэ куэдым къикIауэ зи ныбжьыр илъэс I2-м къыщыщIэдзауэ I7-м нэблагъэ спортсмен 500-м щIигъу.

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынущ

Ингушым и Нэзрэн къалэм дэт «Магас» спортым и уардэ унэм и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ дзюдомкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ. Саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ я хьэлъагъ елъытауэ гуп 14-у гуэшауэ щыта зи ныбжьыр илъэс 23-м нэблагъэ ныбжьыщIэ 270-м нэблагъэ.

ПщIэшхуэ зиIэ зэхьэзэхуэм медалитI къыщахь

ТхэквондомкIэ дунейпсо федерацэм и президетым и Кубокыр къэхьыным ехьэлIа зэхьэзэхуэ Албанием щызэхэтащ. G2 классымкIэ зэпеуэм къыщыхэжаныкIахэмрэ щытекIуахэмрэ я олимп баллхэм абы щыхагъэхъуэну Iэмал яIащ.
ПщIэшхуэ зиIэ зэхьзэхуэм и алэрыбгъухэм зыкъыщагъэлъэгъуащ ди лъэпкъэгъухэу Багъ Идаррэ Бекъул Миланэрэ. НэхъапэIуэкIэ ахэр щытекIуауэ щытащ я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта Европэм и зэпеуэм. Иджы абыхэм балигъхэм я зэпеуэм япэ лъэбакъуэхэр хачащ.

Дызэрыгушхуэ Ласицкене

Дэтхэнэ спортсменми и хъуэп­сапIэ нэхъыщхьэ олимп чемпио­ныгъэр нэгъабэ къехъулIащ дуней псом тхуэнейрэ и чемпион (тIур щхьэ зытелъ стадионхэм къы­щихьащ), Европэм щэнейрэ щытекIуа, Континентхэм я кубокыр тIэунейрэ зыIэрыхьа, НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп джэгухэм и дыщэ медалыр къэ­зыхьа, «Налкъутналмэс лигэм» щэ­нейрэ щынэхъыфIа, нэгъуэщI лъагапIэ куэдри къызэхъулIа спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ласицкене (Кучинэ) Марие.

Гъатхэпэм екIуэкIыну зэIущIэхэр

Урысей Федерацэм и етIуанэ дивизионым и
Япэ гуп
ЕтIощIанэ джэгугъуэ

«Спартак-Налшыкым» зэпеуэм пещэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и ­Япэ гупым 2021 - 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм мы махуэхэм щIадзэж. Мазищым щIигъуэкIэ зэпеуэр зэрызэпагъэуа зэманым къриубыдэу загъэпсэхунуи, зыгъэсэныгъэхэр ирагъэкIуэкIынуи, футболистыщIэхэмкIэ загъэлъэщынуи командэхэм яхузэфIэкIащ. АдэкIэ кIэух зэIущIэ гугъухэр къапэ­щылъщ.

Зыужьыныгъэ иIэнукъым Урысейр зыхэмыт дунейпсо спортым

И тхыдэ псом къыхэмыхуауэ урысей спортыр мы махуэхэм щытыкIэ гугъум ихуащ. Урысей Федерацэм и дзэхэр Украинэм зэрихьар ямыдэу къэрал куэд къэуващ, щхьэж нэхъ ткIийуэ къилъытэ текъузэныгъэхэр къытхуагъэувыну. Ди къэралым и спортри абыхэм гулъытэншэу къагъэнакъым.

ГугъэфIхэр уэзыгъэщI спортсмен щIалэщIэ

Мы махуэхэм Тэрч щIыналъэ администрацэм гуфIэгъуэ зэIущIэ щызэхэтащ. Абы щагъэлъэпIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионату Владимир областым хыхьэ Суздаль къалэм щекIуэкIам зэфIэкI лъагэхэр къыщызыгъэлъэгъуа Гъуэныбэ Iэуесрэ абы и гъэсакIуэ Белгъэрокъуэ Эдуардрэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт