Спортыр узыншагъэм и лъабжьэщ

Физкультурэмрэ спортымрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщегъэужьыным, абы цIыху нэхъыбэ къыхэшэным мыхьэнэшхуэ республикэм щрат. Сыту жыпIэмэ, щIэблэ узыншэ диIэнымкIэ шэсыпIэхэм ар ящыщу къалъытэ. НобэкIэ спортымрэ физкультурэмрэ сыт щыгъуи зыхуэзыгъасэхэр цIыху мин 413-м щIыналъэм щыщIегъу ди деж икIи, ди гуапэ зэрыхъущи, а бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ.

Иужьрей илъэс зыбжанэм спорт ухуэныгъэшхуэу 14 республикэм щаухуащ. Абы къыдэкIуэу, мыдрей апхуэдэ IуэхущIапIэу щIыналъэхэм щыIэхэр къагъэщIэрэж, зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрагъэпэщ.

         «ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм хыхьэу республикэм и спорт ухуэныгъэхэм екIуалIэ гъуэгухэр зэпэщ мы гъэми ящIынущ. Псалъэм къыдэкIуэу, дызэрыт илъэсым къриубыдэу щIыналъэм и апхуэдэ гъуэгуу 5 зыхуей хуагъэзэнущ, псори зэхэту километр 30 я кIыхьагъыу. Абы хохьэ Бабугент къуажэм Iэпщэрыбанэ спортым зыщыхуагъасэу дэт еджапIэм хуэкIуэ гъуэгур. Мыбы асфальтрэ бетонрэ зэхэлъу гъуэгущIэ щытралъхьэнущ, лъэс лъагъуэхэр къыхагъэщхьэхукIынущ, иджырей уэздыгъэхэмкIэ къызэщIагъэблэнущ. 

         Къулъкъужын Ищхъэрэм дэтщ физкультурэ-узыншагъэр щрагъэфIакIуэ спорт комплексышхуэ, Шордакъ къуажэм и Школьнэ уэрамымрэ Пролетарскэ жылэм Брянцевым и цIэр зэрихьэу щыIэ уэрамымрэ спорт площадкэхэр тетщ, Шэджэм ЕтIуанэм Лениным и цIэр зезыхьэ и  уэрамым спорткомлексым ухуешэ. Мыбыхэм псоми гъуэгу лэжьыгъэхэр мы гъэм щрагъэкIуэкIынущ, зэIузэпэщ ящIынущ.

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ, республикэм и автомобиль зекIуапIэу псори зэхэту километри 100 зи кIыхьагъыр 2024 гъэм зэрагъэпэщыжынущ.

                                               ХЬЭЩЫКЪУЕЙ  Олег.

Поделиться: