Спорт

Къэралым и кубокым щIэбэнынущ

Мы махуэхэм Екатеринбург къалэм щекIуэкIащ пауэрлифтингымкIэ цIыхухъухэм я урысейпсо чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Псори зэхэту саугъэт нэхъыщхьэхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 73-м щыщ спортсмени 176-рэ.  Абы ирихьэлIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и атлетхэри.

Саугъэт нэхъыщхьэхэр зыIэрагъыхьэ

Башкирием и къалащхьэ Уфа щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 12 - 13 ит сабийхэм  каратэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэм 55-м икIа спортсмен ныбжьыщIэ 800-м щIигъу.

Бахъсэндэсхэм я зэфIэкI хэлъу

Санкт-Петербург къалэм дэт «Юбилейный» спорт комплексым щекIуэкIащ самбэмкIэ ХХ дунейпсо ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. «ТекIуэныгъэ» зыфIаща зэпеуэм зэфIэкI лъагэхэр къыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм.

Дунейпсо зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэр къыщызыхьа Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и командэ къыхэхам и ехъулIэныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ Сунш Къантемыр, КъуэщIысокъуэ Темырлан, Беслъэней Темырлан, Сонэ Идар сымэ.

Олимп чемпионыгъэм и лъагъуэр тхухэзыша

Лъакъуэрыгъажэ спортымкIэ СССР-м тхуэнейрэ и чемпион (1968, 1971, 1972 гъэхэм команднэ зэпеуэм, 1968 гъэм щхьэзакъуэ зэхьэзэхуэм, 1972 гъэм махуэ куэдкIэ екIуэкIа зэдэжэм), дунейпсо чемпион (1970 гъэ), Олимп чемпион (1972 гъэ) Шыхъуэ Борис и ныбжьыр накъыгъэм и 8-м илъэс 75-рэ ирокъу.

КъуэкIыпIэ Жыжьэм къыщыхожаныкI

Владивосток къалэм дэт КъуэкIыпIэ Жыжьэ федеральнэ университетым мэ­лы­жьыхьым и 25 - 27-хэм щекIуэкIащ Урысей Федерацэм алыдж-урым бэнэ­кIэм­кIэ и зэхьэзэхуэ. Ма­хуищкIэ зэхэта зэIущIэхэм я хьэлъагъ елъытауэ зэщ­хьэщыхауэ щыта гупип­щIым саугъэт нэхъыщ­хьэ­хэм щыщIэбэнащ къэ­ра­лым и щIыналъэ 47-м ­къикIа зи ныбжьыр илъэс 24-м нэс спортсмен щIалэщIэ 350-м нэблагъэ.

Я махуэшхуэм теухуа зэпеуэ

 Урысей МЧС-м и Управленэ нэхъыщхьэу КъБР-м щыIэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым пэщIэт-къегъэлакIуэ и IэнатIэмрэ мафIэсым хэхуахэр къегъэлыным епха спортымкIэ я республикэ зэхьэзэхуэм кърикIуахэр наIуэ хъуащ.

Махуэшхуэм ирихьэлIэу

Тэрч къалэ дэт Гагарин Юрий и цIэр зезыхьэ стадионым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и прокуратурэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 300, Къэбэрдей-Балъкъэрым и прокуратурэр илъэси I00 зэрырикъум теухуа футболымкIэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ зэIуха. АбыкIэ жэрдэм къыхалъхьащ Тэрч муниципальнэ районым и администрацэмрэ куейм и прокуратурэмрэ. 

Урысейпсо зэхьэзэхуэм хэтынухэр

Налшык дэт «Спартак» стадионым щекIуэкIащ Ипщэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэхэм ребги 7-мрэ (зи ныбжьыр илъэс 18 иримыкъуахэм) регбимкIэ (зи ныбжьыр илъэс 16 иримыкъуахэм) зэхьэзэхуэхэр. Я ныбжь елъытауэ зэщхьэщыха дэтхэнэ гупми хэтащ Кърымым, Дагъыстэным, Ростов областым, Краснодар крайм, Къэбэрдей-Балъкъэрым я командэхэр.

Командэ нэхъыщхьэм ирагъэблагъэ

Тэтэрстаным и къалащхьэ Къэзан щекIуэкIащ масс-рестлингымкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я Урысейпсо чемпионат. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэ 32-м икIа спортсмен 200-м шIигъу. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу чемпионатым зыкъыщызыгъэлъэгъуа спортсмениблым иужьрей илъэсиплIым ди республикэм ямыIа ехъулIэныгъэ къахьащ.
ЦIыхухъухэм я деж дыжьын медаль щызыIэригъэхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и мас-рестлер нэхъ лъэщ Схвитаридзе Тамерлан. Домбеякъыр къихьащ Кавказ Ищхъэрэ щIыналъэм мас-рестлингымкIэ япэу спортым и мастер хъуа Къардэн Тимур.

Ибрэхьим Борис и фэеплъу

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ СССР-м спортым и мастер, медицинэ щIэныгъэхэм я кандидат, бэнэкIэ хуитымкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и дохутыр Ибрэхьим Борис и фэеплъу бэнэкIэ хуитымкIэ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и зэхьэзэхуэ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт