Спорт

Тэрчдэсхэр кIэух зэпеуэхэм макIуэ

Мэлыжьыхьым и пэщIэдзэхэм Астрахань къалэм дэт «Звездный» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и еджакIуэхэм я XI гъэмахуэ спартакиадэм и етIуанэ Iыхьэм хиубыдэ художественнэ гимнастикэмкIэ зэхьэзэхуэхэр.
Гуп зэпеуэм къыщахьа очко бжыгъэхэмкIэ пашэныгъэр яубыдащ Тэрч къалэ щыщ «Грация» командэр. Ахэр хэтынущ мы илъэсым и накъыгъэм Ульяновск къалэм щекIуэкIыну Спартакиадэм и финал зэхьэзэхуэхэм.

Зы имыуасэ гъатхэпэ зэIущIэхэр

ЩIымахуэ зыгъэпсэхугъуэхэмрэ зыгъэсэныгъэхэмрэ командэхэм яухри Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и гъатхэ-гъэмахуэ лъэхъэнэм зэIущIэхэм мазэ ипэкIэ щIадзэжащ.  Абы хыхьэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и футбол командэ нэхъыщхьэм гъатхэпэ мазэм къриубыдэу зэIущIищ иригъэкIуэкIащ икIи дэтхэнэ зыри арэзы укъэзымыщI бжыгъэкIэ иухащ.

ЛъагапIэщIэхэр зи гугъапIэ Хьэпэ Заур

Урысей Федерацэм и премьер-лигэм и медалхэм щIэбэн Мэзкуу и «Локомотив»-м зэхъуэкIыныгъэщIэхэр щекIуэкIащ.  Мэзкуудэсхэм я тренер нэхъыщхьэ къалэныр къыхуагъэфэщащ ди лъэпкъэгъу Хьэпэ Заур.

Шэшэным къыщыхожаныкI

Ахтаев Увайс и цIэр зезыхьэу Грознэ къалэ дэт волейболым и уардэунэм щекIуэкIащ кикбоксингым и «К1» лIэужьыгъуэмкIэ Урысей Федерацэм и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубз командэ къыхэхам Шэшэным домбеякъ медалищ къыщихьащ.

Зи хьэлъагъыр килограмм 48-м нэблагъэхэм я щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэм ещанэ щыхъуащ Абдурахмановэ Дианэ. Апхуэдэ дыдэ ехъулIэныгъэ зыIэригъэхьащ килограмм 60-м щIигъу Ламердон Дианэ.

Урысей Федерацэм и чемпионатым домбеякъ медалыр щызыIэригъэхьащ килограмм 70-м щIигъухэм я гупым щызэуа Ржевская Еленэ.

Саугъэт нэхъыщхьэхэр зыIэрагъэхьэ

Балъкъэр лъэпкъым и къэщIэрэщIэжыныгъэм и махуэм хухэхауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкIащ дзюдомкIэ зэ­хьэзэхуэ.

Къэралым и чемпион Хьэсанэ Мурат

Урысей Федерацэм IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм IэпщэрызауэмкIэ я чемпионат Ивановэ къалэм щекIуэкIащ. Ар хыхьащ УФ-м IэщэкIэ зэщIэузэда и къарухэм я спартакиадэм и программэм.

Къбэрдей-Балъкъэрым щыщ зауэлI Хьэсанэ Мурат шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщихьащ IэпщэрызауэмкIэ чемпионатым.  Ди лъэпкъэгъум и щIыхьыр ихъумащ КъБР-м щыIэ къалэн щхьэхуэ зиIэ зэгухьэныгъэм. Ар и унафэм щIэтащ физическэ гъэхьэзырынымкIэ частым и командирым  и дэIэпыкъуэгъу майор Громов Владимир.

Ассэкъал Рустам зэхьэзэхуэшхуэм щытокIуэ

Тыркум и къалащхьэ Истамбыл дэт «Basaksehir Spor Parki» уардэунэм и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ «Яшар Догу 2022» спорт бэнэкIэмкIэ рейтинг зэхьэзэхуэ. Тырку бэнакIуэ цIэрыIуэхэу Яшар Догу, Вэхби Эмре, Къаплъэн Хьэмид сымэ я фэеплъ зэпеуэр къызэригъэпэщащ дунейпсо зэгухьэныгъэм.

Къэрал зэхьэзэхуэм къыщыхожаныкI

Башкирием и Октябрскэ къалэм дэт спортым и уардэунэм щекIуэкIащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 71-м икIауэ абы хэтащ зи ныбжьыр илъэс 16-17-м ит спортсмен 450-м щIигъу.
МахуитIкIэ зэхэта зэхьэзэхуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым алыдж-урым бэнэкIэмкIэ школым и гъэсэнхэм медалитI щызыIэрагъэхьащ.
Къыщыхах зэпэщIэтыныгъэхэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэхэр къыщызыхьа килограмм 5I-м нэблагъэ зи хьэлъагъ Лукьяев Руслан финал зэIущIэм къыщефIэкIащ алэрыбгъум и хэгъэрей Марданов Данил икIи дыжьын медалыр къылъысащ.

ЗэмылIэужьыгъуэу медалипщI

Дагъыстэным и Каспийск къалэм гъатхэпэм и 11 - 13-хэм щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ и ныбжьыщIэ зэхьэзэхуэ. Медаль комплектипщIым щIэбэнащ щIыпIэ псоми къикIа илъэс 24-м нэблагъэ зи ныбжь спортсмени 150-м нэблагъэ.

Дунейпсо зэхьэзэхуэм медаль 11 къыщахь

Суздаль къалэм дэт «Суздаль Арена» спорткомплексым гъатхэпэм и пэщIэдзэм щекIуэкIащ лIэужьыгъуэ псори зыхэт каратэмкIэ дунейпсо щIалэгъуалэ зэхьэзэхуэ. Абы и саугъэтхэм щIэбэнащ зи ныбжьыр илъэс 12 - 17 итхэу Урысей Федерацэм, Къэзэхъстаным, Тыркум, Узбекистаным, Азербайджаным, Осетие Ипщэмрэ Абхъазымрэ щыщ спортсмен щIалэщIэ миным щIигъу.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт