Зы дыщэрэ домбеякърэ

Алыдж-урым бэнэкIэ

Зы дыщэрэ домбеякърэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и телеграмм-каналым къызэритамкIэ, Урысейм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ Омск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм я бэнакIуэ ныбжьыщIэу, илъэс 21-рэ иримыкъуауэ 350-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм хэта щIалэхэм ящыщу тIум медалхэр къахьащ. Килограмм 60 хъухэм я деж щыбанэ Къуныжь Хьэмэтбий кIэух зэпеуэм и бжыгъэр 8:0-у хигъэщIащ мэзкуудэс Шунгурциков Доджи икIи япэ увыпIэр иубыдащ.

Бапинаев Къурмэн зэхьэзэхуэм ещанэ щыхъуащ. Финал «цIыкIур» абы къыфIихьащ Новосибирск областым и спортсмен Байышов Кутман. ЗэIущIэм и бжыгъэр 7:4-уэ иухащ абыхэм я зэпеуэр.

 

                                               НАУРЫЗЫКЪУЭ Ислъам.

 

 

Поделиться: