Щэнхабзэ

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

Сэ сырогушхуэ дунейм щыпсэу лъэпкъхэм дахэмышыпсыхьыжу ди макъамэхэр дгъэIуну, ди бзэкIэ уэрэд жытIэну, лэжьыгъэ гъуэзэджэхэр щыдгъэувыну Музыкэ театр дызэриIэм. Дэ дылъэпкъышхуэкъым, адыгэхэм нэхърэ куэдкIэ нэхъыбэ хъухэми, щIыналъэ нэхъ ин исхэми щыщу ди театрым хуэдэ зимыIэхэр куэдыкIейщ.

IуэхущIапIэм и оркестрыр

Музыкэ театрым и оркестрыр лъэщщ, иджыпсту цIыху 35-38 хэтщи, мыр мыхьэнэншэщ, зыпэрыт Iуэхум фIыуэ хищIыкIыркъым хужыпIэну зы цIыхуи щылажьэркъым. Илъэс куэдкIэ абы и дирижёр нэхъыщхьэу щыта Щэбэтыкъуэ Натбий иужькIэ а къулыкъур хуагъэфэщауэ зыхуей хуэзэу зэрехьэ Щэбэтыкъуэ Заур.

Щэхуу лэжьыгъэшхуэ зыщIэхэр

КъБР-м и Музыкэ театрым и гугъу щащIкIэ, и лэжьакIуэ щхьэхуэхэм я цIэ фIыкIэ къыщраIуэкIэ щIыбагъымкIэ къыдэнэ и IэнатIэхэм ящыщ зыщ артистхэр утыку къызэрихьэ щыгъынхэр щад цехым и IэпщIэлъапщIэхэр. Цехым и унафэщI Iэджырэ Иннэ, дэрбзэрхэу Казанцевэ Иринэрэ КIэрэф Iэминэрэ гугъу зыдемыхьа зы щIыIуни IуэхущIапIэм щIэлъкъым жыпIэкIэ ущыуэнукъым.

Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыху

Мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ зэрырикъур егъэлъапIэ искусствовед, УФ-м и СурэтыщIхэм я зэгухьэныгъэм хэт, ТворчествэхэмкIэ Дунейпсо Академием и академик Сындыку Нелли. 

Щыуагъэхэр къыхагъэкIыж

 Шэшэн республикэм дызэрыт илъэсыр я анэдэлъхубзэм и гъэу ирахьэкIыну къалэн зыщащIыжащ.

Лъэпкъым гурэ псэкIэ хуолажьэ

«Шэджэм псыкъелъэхэр» ансамблым и художественнэ унафэщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Мулай Алихъан илъэс куэдкIэ Кабардинка» къэрал академическэ ансамблым и къэфакIуэу щытащ. 

Музыкэ театрыр – илъэс 55-рэ!

Музыкэ театрым илъэс 40-м щIигъукIэ щылэжьа Бицу Юрэрэ илъэс зыбжанэкIэ а IуэхущIапIэм и хорым и пашэу щыта Бекъул Зауррэ яужькIэ а къалэныр пщэрылъ хуэхъуащ КIуащ Заретэ. 20I7 гъэм и фокIадэ мазэм щыщIэдзауэ ар хормейстер нэхъыщхьэщ. Саратов консерваториер къиухыу къызэригъэзэжрэ абы щригъэджащ ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым.

Си хъуапсапIэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщ зы

Ди къалэм и кум, Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и цIэкIэ щыIэ утым деж, щаухуэну театрым и проектым къыщыгъэлъэгъуар драмэ театрт. Сэ абыкIэ сыарэзытэкъым, балет, оперэ, опереттэ зиIэ Музыкэ театр къызэIутхыныр си хъуэпсапIэ нэхъ ин дыдэу щытти. Ар Музыкэ театр пщIын щхьэкIэ хьэзыру щыIэ проектым зэхъуэкIыныгъэ мымащIэхэр хэлъхьэн хуейт: сценэр, оркестр мащэр куэдкIэ нэхъ ин щIын, макъамэр къабзэу цIыхухэм я деж нэсын папщIэ акустикэ жыхуэтIэм бгъэдыхьэкIэ лей худиIэн, балетым щхьэкIэ репетицэ щащI пэш хэщIыхьыжын, нэгъуэщI куэди.

Къафэмрэ уэрэдымрэ зи Iэпэгъу

ХьэIупэ ДжэбрэIил хуэдэ адэшхуэ зиIэ къуэрылъхум лъэпкъ макъамэмрэ къафэмрэ фIыуэ имылъагъункIэ Iэмал иIэтэкъым.
ХьэIупэ Къантемыр япэщIыкIэ къафэм дихьэхри, иужькIэ уэрэдым зритыжащ. Гъуазджэмрэ щэнхабзэмрэ я цIыхухэм псынщIэу гу лъатат абы макъ гуакIуэ зэриIэмрэ утыкум екIуу зэритымрэ. ЦIыхубэм ягу дыхьащ икIи занщIэу япхъуэтащ Къантемыр игъэзащIэ «Девушки Кавказа», «Кабардино-Балкария» уэрэдхэр. Абы и псалъэри макъамэри зейр и адэ къуэш ХьэIупэ Анзорщ.

Марионеткэхэм я музей

Марионеткэхэм (пасэрей гуащэхэм) я музей Лиссабон дэтым щызэхуэхьэсащ дуней псом щылажьэ Гуащэ театрхэм щахъумэхэм ящыщхэр. Нэхъыбэу абы щыболъагъу Португалием и спектаклхэмрэ оперэхэмрэ къыхэщ лIыхъужьхэм къытращIыкIа марионеткэхэр. Абы щIагъужащ къэрал куэдым къраша гуащэ зэмылIэужьыгъуэхэр. КъищынэмыщIауэ, театр, ажэгъафэ маскэхэр.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ