Щэнхабзэ

ГъащIэр къызэрекIэрэхъуэкIыфыр

«Нэхъ и пэкIэ музыкэр къысфIэмыIуэхущэ хуэдэу щытащ. КъБКъУ-м ФилологиемкIэ и институтыр къэзуха нэужъ, уеблэмэ бухгалтеруи седжэжыну си гуращэу КооперацэмкIэ, экономикэмрэ правэмкIэ Белгород университетым Налшык къалэм щиIэ къудамэм сыщIэтIысхьэжауэ щытащ. Музыкэм си лэжьыгъэр еспхыну сигу къэмыкIыхэми, абдеж ирихьэлIэу оперэм мащIэу сыдихьэхат. Ауэ сэ езым згъэщIэгъуэжу, псори зэрыхъун хуейм хуэдэу зэхуэхъуащ. 2008 гъэм Америкэм и Штат Зэгуэтхэм сылъатэрт.

Ныбжьэгъу пэж

Илъэс 50-м нэблэгъауэ Заур соцIыхури, фIы фIэкIа схужыIэнукъым. 1973 гъэм «Кабардинкэм» сыщыхыхьам, Ма­рыщыр солисту хэтащ. ИкъукIэ дахэу ­къафэрт. Абы игъэзащIэу сигу къинахэм ящыщщ «Ислъэмей», «Псынэм деж» къафэхэр.

Егугъуу сабийхэм ядолажьэ

Заур сэрэ тIури Тэрч дыщыщщ, къищынэмыщIауэ, илъэс куэдкIэ ансамблым дыщызэдэлэжьащ. «ЦIыхур къэпцIыхуну ухуеймэ, гъуэгу дытехьэ», - жеIэ адыгэ псалъэжьым. НтIэ, сэ Заур игъусэу гъуэгу мащIэ сытетакъым. Дунейр къызэхэткIухьащ ансамблым.

КъафэкIэ зи гур гъэнщIа

КъэфакIуэ цIэрыIуэ, «Кабардинка» къарал академическэ ансамблым илъэс куэдкIэ и солисту щыта, «Нальчанка» къэфакIуэ гупым и художественнэ унафэщI Марыщ Заур къызэралъхурэ илъэс 75-рэ зэрырикъур мы махуэхэм егъэлъапIэ.

Си гур Налшык къыщызогъанэ

Уфа щыщ Коченковэ Еленэ и репортажыр зытеухуар Налшыкрэ а къалэм щызригъэцIыхуахэмрэщ. ЦIыхубзыр щолажьэ «Октябрьский нефтяник» газетым.

Я гуэлхэр щхъуантIэщ, я псыежэххэр уэрщ

«Си щIыпIэ жыжьэ» зэпеуэм хэту Гуэл ЩхъуантIэхэм щрихьэкIа махуэхэм топсэлъыхьыж «Земля ветлужская» газетым и корреспондент Груздевэ Нинэ.

Унафэр гурыIуэгъуэщ! Гуэл ЩхъуантIэхэм ятеухуа «шэрхъ репортаж» ттхыну докIуэ.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэ Гуэл ЩхъуантIэхэм уащыIуплъэкIэ, иджыри къэс слъэгъуа гуэлхэм щхъуантIэу зыри зэрахэмытар къыбгуроIуэ.

СэвкIуий Хьэмид: Лъэпкъ щхьэхуэныгъэхэр IэщIыб ящIу щыслъагъукIэ, сигу хощI

Урысейм ХудожествэхэмкIэ академием хэт, Санкт-Петербург ХудожествэмкIэ и академием и  профессор, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ сурэтыщI СэвкIуий Хьэмид  нобэ ди псэлъэгъущ.

Литературэ фестивалыр зэхуащIыж

         Налшык и Къэбэрдей уэрамым и «Периметр» арт-IуэхущIапIэм щызэхуащIыжащ шыщхьэуIум и 9-11-хэм ирагъэкIуэкIа «Букля» литературэ фестивалыр. Ар къызэрагъэпэщащ «Букля» литературэ клубымрэ КъБР-м Къалэн куэд щагъэзащIэ  и центрымрэ, Урысей щIалэгъуалэм я грант дэIэпыкъуныгъэм и фIыгъэкIэ. 

ЖЫЛЭ Анатолэ, сурэтыщI:

ЩапхъэфI схуэхъуар

 

Щэрмэт Людмилэ, артисткэ:

Псыпэр зэрыкIуэм

 
Гъуазджэм и лэжьакIуэ ухъун щхьэкIэ ухуеин къудейр мащIэщ, ар икIи уи лъым хэлъыпхъэу къыщIэкIынущ. Сэ IэщIагъэ схуэхъуауэ си гъащIэм къыщыздэгъуэгурыкIуэри си адэ-анэм я деж къыщожьэ. Абыхэм артистыгъэр яхэлът. Къуажэм щагъэува «Къамботрэ Лацэрэ» спектаклым тIури зэрыхэтам и мызакъуэу, си анэр гъащIэми щыджэгурейт…

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ