Щэнхабзэ

Залымхъан и IэдакъэщIэкIхэр ягъэлъагъуэ

СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм, Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэм, щагъэлъа­гъуэ зи гъащIэ псор сурэт щIыным тезыухуа Индрис Залымхъан къыщIэна лэжьыгъэ купщIа­фIэхэр. 

Дызэрыгушхуэ ХьэIупэ ДжэбрэIил

Урысей Федерацэм, Адыгэ Республикэм гъуазджэ­хэм­к­Iэ щIыхь зиIэ я лэ­жьакIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ артист, УФ-м и Композиторхэм я союзым Шостаковичым и цIэр зэрихьэу ит саугъэтым и лауреат, КъБР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща, УФ-м и композиторхэм я союзым хэт, а IуэхущIапIэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI ХьэIупэ ДжэбрэIил и ныбжьыр мазаем и 20-м илъэс 80 ирокъу.

Къэшэж Иннэ ягу къагъэкIыж

    УсакIуэ цIэрыIуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат (1973), «Работница» журналым и саугъэтыр (1983) зыхуагъэфэща Къэшэж Иннэ (1944-2000) къыщалъхуа махуэм, мазаем и 12-м, абы и усыгъэр фIыуэ зылъагъухэр щызэхуэсат Налшык къалэм и Къэбэрдей уэрамым усакIуэм щыхуагъэува фэеплъым деж.
ЗэIущIэм зыкърагъэхьэлIащ республикэм и щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэм. Абыхэм ящыщхэр Иннэ и усэ нэхъыфIхэм къеджащ.
 КБР-м Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI, Шинкарёвэ Наталье жиIащ:

ЗэпэIэщIэу музейм зыщыфплъыхьынумэ

КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ТекIуэныгъэм и Музейм къыщызэIуаха «ЦIыхубэм я текIуэныгъэ» гъэлъэгъуэныгъэр хагъэхьащ «Пушкиным и картэ» программэм. Илъэс I4-м щыщIэдзауэ илъэс 22-рэ хъу, «Пушкиным и картэр» зыIэрызыгъэхьа щIалэгъуалэм абы зэпэIэщIэу Интернет IэмалымкIэ зыщаплъыхь хъунущ.
Иджырей Iэмалхэр къагъэсэбэпу къызэрагъэпэща выставкэр тхыдэм, Хэку зауэшхуэ зэманым ухэзышэщ. Интернет-хьэщIэхэм зезыгъэплъыхьыр ТекIуэныгъэм и Музейм и унафэщI Школьник Александрщ.

Мыхьэнэшхуэ зрат Iуэхут

Сабийр узыншэу, гъэсауэ къэтэджыным адыгэхэр пасэ дыдэу яужь ихьэрт. Мыхьэнэшхуэ иIэу къалъытэрт сабийр зрапIыкI гущэми, ар къызыхэщIыкIа пхъэм деж къыщыщIэдзауэ зыщIамкIэ иухыжу. Пхъэ угъурлыуэ ябжырт кхъужьейр, бжейр, Iэнейр, псом хуэмыдэу хьэмкIутIейр. Гущэ Iэдий, гущэ лъэгу хуэдэхэр хьэмкIутIейм къыхащIыкIмэ сыт щыгъуи нэхъ къащтэрт. ХьэмкIутIей гущэм ирапIыкI сабийр насыпыфIэ, Iумахуэ хъуну къалъытэрт. ФIыуэ ялъагъуртэкъым бэрэжьейм къыхэщIыкIа гущэ.

Осетинхэмрэ адыгэхэмрэ

Адыгэхэмрэ осетинхэмрэ зэпэгъунэгъуу зэрыпсэум нэмыщI, я тхыдэми щэнхабзэми зэгъусэу ягу къагъэкIыжыфын куэд хэтщ. Владикавказ щыщ блогер Пухаев Алик бзищкIэ иригъэкIуэкIа интервьюм иригъэблэгъащ нэхъ пасэу ди газетым щывэдгъэцIыхуа американ адыгэ сурэтыщI Чэгъэду Бэрзэдж.

ЩIэпщакIуэ

ЩIэпщакIуэм кIуэ цIыхухэр хабзэ ткIийм темытми хъунут, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, сымаджэм и узыр нэхъ щагъэгъупщэнырт абыхэм я къалэныр. Абы нэхъыжьхэри нэхъыщIэхэри кIуэрт, сымаджэр мызэшын щхьэкIэ джэгухэрт, къафэхэрт, хъыбарыжьхэр жаIэжырт. Пщащэр щIэпщакIуэм мыкIуамэ, адыгэ хабзэм зэрытемытыр губгъэн хуащIырт. Хъыджэбзхэр зэгурыIуэурэ, гъуэрыгъуэурэ щIэпщакIуэ шхын ягъэхьэзырырти, сымаджэми абы и деж къекIуэлIэнухэми ирагъэшхырт. Ар псапэу ябжырт.

Нобэрей ди гъащIэм ухэзыгъаплъэ

«Адыгэ псалъэ» газетым и щIэджыкIакIуэхэр щыгъуазэщ хъэтI щхьэхуэ яIэжу нобэрей адыгэ литературэм лъэ быдэкIэ хэува тхакIуэхэр редакцэм зэрыщылажьэм. Абыхэм ящыщщ Чэрим Марианнэ. Шэч хэмылъу, газетеджэхэм ящIэж абы и «ЛIы иримыкъу» романыр - ар, Iыхьэ-Iыхьэурэ зэпыудауэ, «Адыгэ псалъэм» къытеддзауэ щытащ. 

Зи IэщIагъэм хуэIэижь

Музыкэ театрым и хормейстер нэхъыщхьэ КIуащ Заретэ цIыху хэтыкIэ дахэ зиIэ, зыхэт гупым фIыуэ ялъагъу, зи IэщIагъэм хуэIэижь бзылъхугъэ нэфIэгуфIэщ.

Анэдэлъхубзэмрэ щIэблэмрэ

Къэрэшей-Шэрджэсым къыщызэIуах нэгъуэщIыбзэкIэ щыIэ мульфильмхэр республикэм щыпсэу лъэпкъхэм я бзэхэмкIэ щрагъэтхыну студие.

 А Iуэхум щелэжьынущ Алиев Умар и цIэр зезыхьэ Къэрэшей-Шэрджэс къэрал университетым. КъШР-м и Правительствэм къелъытэ анэдэлъхубзэр нэхъыфIу зэрагъэщIэнымкIэ щIэблэм ар къахуэщхьэпэну.

Къэрал университетым бзэ къэхутэныгъэхэмкIэ и центрым и IэщIагъэлIхэр и ужь ихьащ япэ мультфильмыр зэрадзэкIыным.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ