Щэнхабзэ

Адыгэхэм я тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ

Гъэлъэгъуэныгъэхэр

Уэрэдым и къару

ЦIыхубэм и псэр нэхъ куууэ къызыхэщыр, къэзыIуатэр сыт, и псэукIэ-дуней тетыкIэр, хабзэр, нэгъуэщI псоми емыщхь зыщI и лъэпкъ гупсысэкIэр къэтхутэну, къэттIэщIу, къэтлъыхъуэу щIэддзатэмэ, шэч хэлъкъым, уэрэдым ди гур япэу жэнут, сыту жыпIэмэ, гъащIэм уэрэдыншэу декIуэкIыфу зы лъэпкъи щыIэкъым. ГуфIэгъуэ, гузэвэгъуэ, гуныкъуэгъуэ, лъагъуныгъэ, ныбжьэгъугъэ, пэжыгъэ, цIыхум и гурылъ-гурыщIэхэр нэхъ IупщIу, шэрыуэу, куууэ къэзыIуэтэфыр уэрэдырщ. Дунейм къызэрытехьэрэ, гущэм щыхэлъам щегъэжьауэ дунейм ехыжыху, сыт щыгъуи уэрэдыр и Iэпэгъуу адыгэр псэуащ.

Cенекэ Луций

ЩэныфIагъым теухуа тхыгъэхэм щыщ

Сенекэ Луцилий фIэхъус ирех!

Iуэху пщIыр Iуэху мэхъу

Бухгалтеру лэжьа АфэщIагъуэ Джамилэ дэрбзэр IэщIагъэм езыр-езыру зыхуигъэсэжащ, «SaiJamin» зыфIища и фэилъхьэгъуэхэр мы зэманым цIэрыIуэ хъуащ. ЦIыхубз бостейм хьэзырхэр тету игъэхьэзыра лэжьыгъэхэр абы щигъэлъэгъуауэ щытащ Mercedes-Benz Fashion Week Russia выставкэм. Абы утыку къыщрихьа щыгъынхэр къытрадзэжат L’Officiel (урысей), Vogue (итальян) журналхэм…

Сэ иджыри сыпсэуну сыхуейщ

Хэку зауэшхуэм цIыхум къахуихьа гузэвэгъуэмрэ ТекIуэныгъэм къарита гушхуэныгъэмрэ пхуэмыIуэтэщIыну инщ. Ар зи нэгу щIэкIахэм, абы ижь бзаджэр зылъэIэсахэм нобэр къыздэсым къаIуэтэж а лъэхъэнэхэм цIыхубэр зыхэта бэлыхьлажьэм, къахуихьа щыщIэныгъэхэмрэ хэщIыныгъэхэмрэ я гугъур. Ар икIи гурыIуэгъуэщ – мелуан пщIы бжыгъэкIэ цIыху гъащIэр зэщIэзыкъуа зауэжьым имыгъэгуIа, ар зи унэ имыхьарэ зи лъэпкъ хэмыIэбарэ къэгъуэтыгъуейщ. Щхьэж хузэфIэкIыр хилъхьэу, ТекIуэныгъэр гъунэгъу къызэращIыным цIыху цIыкIур телэжьащ, езыхэм я псэр халъхьэми, къащIэнэ щIэблэм я дунейр мамыр зэрыхъуным щIэхъуэпсу илъэсхэр ягъэкIуащ.

Адыгэ пшынэр щIыгъущ

Адыгэ пшынауэ Iэзэ, КъБР-м и цIыхубэ артист Къуэдз Абубэчыр (Михаил) и сабиигъуэм щегъэжьауэ пшынэр и Iэпэгъущ. Къуэдзым игъэсащ пшынауищэм щIигъу, абыхэм къахэкIащ республикэм и гулъытэ зыхуагъэфэщахэри. Къуэдзыр сабийхэр пшынэм хуэгъэсэнымкIэ УФ-м и «Макъамэ» ансамблым и художественнэ унафэщIщ.

КъэпщытакIуэхэр журналистхэм яIуощIэ

«Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалым и къэпщытакIуэхэр IущIащ республикэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я журналистхэм.

ЕджапIэ гъатхэхэр зэщIогъагъэ

«Урысей еджапIэ гъатхэ» фIэщыгъэ дахэр зиIэ II къэралпсо зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу хэта еджакIуэхэм текIуэныгъэ зыбжанэ къыщыхьащ, къызэрымыкIуэуи купщIафIэу къахущIэкIащ. Хэгъэгум и цIэкIэ екIуу утыкушхуэм зыщызыгъэлъэгъуа ныбжьыщIэхэм яхузэфIэкIащ КъэпщытакIуэ гупым хэт IэщIагъэлIхэмрэ еджагъэшхуэхэмрэ къыдахьэхын, я зэфIэкIхэм пщIэ къыхурагъэщIын.

Дахагъэм дихьэххэм я кIуапIэ

Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ сурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм тхыдэ дахэ къыдокIуэкI. 

Кинофестивалым и махуэхэр

Налшык къалэм и Курзалым накъыгъэм и 16-м къыщызэ­Iуахащ «Кинокавказ-2024» IV Кавказ Ищхъэрэ щIалэгъуалэ кинофестивалыр. Ар къызэригъэпэщащ УФ-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм икIи щрегъэкIуэкI ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым. 

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ