Щэнхабзэ

Осетин усыгъэм щыщщ

ГъэщIэгъуэнщ нэгъуэщI лъэпкъым я усакIуэхэм я гупсысэ тхылъымпIэм зэрахьым укIэлъыплъыну. Сыт зыгъэгузавэр, зыщыгуфIыкIыр, щIэпсэур, ягъафIэр – зыгъэусэр?! Осетин усыгъэм щыщ щIэзджыкIати, хэслъэгъуащ, гугъи, гухэлъ къабзи, цIыху хьэл-щэни, хъуэпсапIи… Сыт мыбы я сатырхэр къызыхахыр? Хэт блэкIам хуоплъэкIыж, хэт щIыуэпсым пходэIукI, хэт къэзыухъуреихь цIыхухэм якIэлъоплъ, хэт уафэмкIэ и гур етащ, хэт и щIыналъэр егъафIэ. Я хъэтIкIэ зэхуэдэкъым – дэтхэнэри дуней щхьэхуэщ. «Дауэ пIэрэ абы я дунейр адыгэбзэкIэ зэрызыхэтщIэнур?».

Адыгэ уэрэдхэм я пшыхь

Налшык профсоюзхэм ЩэнхабзэмкIэ я уардэунэм иджыблагъэ щекIуэкIащ «Вагъуэбэ жэщ» концерт гукъинэжыр. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артист, «КъБР-Медиа» къэрал кIэзонэ IуэхущIапIэм и «1 КъБР» телевиденэм и лэжьакIуэ ТIымыжь Владимиррэ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ ДыщэкI-ХьэхъупащIэ ФатIимэрэ.

Страдивари и скрипкэ телъыджэхэр

ЦIыху IэпщIэлъапщIэ Страдивари Антонио и гъащIэр триухуат макъамэ Iэмэпсымэ къэгъэщIыным. 

Лирикэ гупсысэкIэр йобэкI

Усыгъэм къигъэщI гупсысэкIэм куэд щIауэ хабзэ хуэхъуа Iэмалхэм щIэ къыщыхэщым деж е усакIуэр зыгуэркIэ абыхэм бгъэдэкIыну, нэгъуэщI мыхъуми, щIэщыгъуэ гуэр хилъхьэну щыхэтым деж, ар ныбжьыщIэм гъуэгу щхьэхуэ къызэрилъыхъуэм и нэщэнэу жыпIэ хъунущ. ИпэкIи къызэрыхэдгъэщащи, зэман кIуэщIым «игъуэ нэмысу» дэкIуэд щIалэгъуэм ди усакIуэ щIалэхэр тепсэлъыхьырейщ, абы къыхэкIыу зэманыр зэрызыхищIэр, къызэрыщыхъур дэтхэнэми и усыгъэм къупхъэ щхьэхуэ гуэрым иригъэзэгъэну хущIокъу. Апхуэдэ образу КъуэщIысокъуэ Марьянэ и усэхэм кIэщI-кIэщIурэ къыщыхощ сыхьэтыр.

Идар гуапэу кърагъэблэгъэж!

Сабийхэм папщIэ къызэрагъэпэща «Ди щIэблэр» лъэпкъыбэ зэпеуэм щытекIуа, КъБКъУ-м уэрэдымрэ къафэмкIэ и «Амикс» уэрэджыIакIуэ гупым хэт Куэцэ Идар Налшык и кхъухьлъэтапIэм гуапэу къыщрагъэблэгъэжащ. 

Адыгэбзэм, адыгэ лъэпкъым, щэнхабзэм я псынэ

ЦIыхухэмрэ IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ, газетхэмрэ журналхэмрэ е нэгъуэщI зыгуэрхэм я ныбжьыр илъэс бжыгъэ дахэ щрикъур гъэлъэпIэныр, абыхэм теухуа нэтынхэр, тхыгъэхэр гъэхьэзырыныр хабзэ дахэщ. Мы гъэм зи юбилеир тIэтахэм ящыщщ «Iуащхьэмахуэ» журналри. Адыгэ лъэпкъ литературэм и кIыщу къэплъытэ хъуну къыдэкIыгъуэр фокIадэ мазэм илъэс 65-рэ ирикъуащ. Абы щылэжьахэми, итхэр нэхъуеиншэу щIэзыджыкIхэми, зи тхыгъэ щIэх-щIэхыурэ къытехуэ тхакIуэ-усакIуэхэми хужаIэн зэракуэдыр хьэкъ тщыхъуащ къытхуатха тхыгъэхэмкIэ, телефонкIэ къытхужаIа псалъэ гуапэхэмкIэ.

Чеховым и хадэ телъыджэр

Кърымым, Ялтэ, щыIэщ урыс тхакIуэшхуэ Чехов Антон и унэ-музейр, цIыхубэр «дачэ хужькIэ» зэджэр. Абы хэтщ жыг зэмылIэужьыгъуэ куэд щыкI хадэ телъыджэ. Жыг хадэр гъэм и сыт хуэдэ зэманми дахэщ.

Тхылъым и уасэр къелэжьыж

           ЩIэныгъэншэу гъащIэм узэремызэгъынур пасэу къызыгурыIуа лъэпкъхэм ящыщщ китайхэр. Тхылъхэм я пщIэр къызэраIэтыжын Iэмалым адрейхэм нэхърэ нэхъ хуэIэзэу къыщIыщIэкIари арагъэнщ.            Дэ дызэхъуапсэр, дауи, щэнхабзэм удезыгъэхьэх Iэмалхэрщ.

ЦIыху зэфIэкIыбэт

Къэбэрдей-Балъкъэр, Адыгэ Республикэхэм щIыхь зиIэ я артист, уэрэдус, тхакIуэ Иуан Владимир Шэмыс и къуэр къызэралъхурэ илъэс 80 ирокъу.

Лъэныкъуэ куэдкIэ ехъулIэныгъэ щызыIэрызыгъэхьа артистым, тхакIуэм, уэрэдусым цIыхубэм хуаIэ лъагъуныгъэр нобэр къыздэсым кIуэщIакъым. Абы щыхьэт тохъуэ и зэфIэкIым и гугъу ящIу щIэх-щIэхыурэ зэрызэхэпхыр.

Бжьыпэр зыIыгъыр хэку лъагъуныгъэрщ

Иджырей лъэхъэнэр – ХХ лIэщIыгъуэм и 90 гъэхэм къыщегъэжьарэ иужьрей илъэс тIощIыр къызэщIиубыдэу – къапщтэмэ, шэрджэс усыгъэм зыужьыныгъэшхуэ игъуэтауэ пхужыIэнукъым, абы хэлэжьыхь усакIуэ нэхъыщIэхэм я бжыгъэр зэрымащIэ дыдэм къыхэкIыу. Нэхущ Мухьэмэд, Дыгъужь Къурмэн, Бемырзэ Мухьэдин сымэ дунейм зэрехыжрэ, шэрджэс усыгъэр куэдкIэ нэхъ фагъуэ хъуащ, абы и зыужьыныгъэри къэбэрдей усыгъэм хэпщIыкIыу къыкIэрыхуащ.

Страницы

Подписка на RSS - Щэнхабзэ