Зыужьыныгъэм и лъагъуэм ирокIуэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимиррэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и УнафэщI Темрезов Рашидрэ щIыгъуу хэтащ Тырныауз къалэм дэт, сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу зэрагъэпэщыжа, ­Кулиев Къайсын и цIэр зе­зыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэр къызэрызэIуахыжым иращIэкIа зэхыхьэм.

ЗэIущIэм хэтащ КъШР-м, КъБР-м я Парламентхэм я УнафэщIхэу Иванов Алек­сандррэ Егоровэ Татьянэрэ, УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым хэт Салпагаров Ахъмэт, УФ-м и Къэрал Думэм и депутат Геккиев Заур, Iуащхьэмахуэ район администрацэм и Iэтащхьэ Соттаев Къурмэн, щIыпIэ самоуправленэхэм я лIыкIуэ­хэр, щIыналъэм и жылагъуэ лэжьакIуэхэр.
«Лъэпкъ куэд щыпсэу къэралым ис псоми я гъусэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и унагъуэ зэкъуэтым хэту балъкъэр лъэпкъыр зыужьыныгъэм и лъагъуэм ирокIуэ. Нобэ къызэIутх IуэхущIапIэр ди ­Президентым и жэрдэмкIэ къыхалъхьа программэхэмрэ проектхэмрэ я зы Iыхьэщ. Тырныауз и социальнэ объектхэм я нэхъыбэр зыхуей хуагъэзэжащ, къэнэжа закъуэтIакъуэм зэгъэпэщыжыныгъэхэр щокIуэкI. Ди дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ Тырныауз япэм иIа пщIэр едгъэгъуэтыжыным, пцIийр къызэрыщыщIахымкIэ стратегие мыхьэнэ зиIэ увыпIэ къэралым и гъащIэм зэрыщиубыдым къищынэмыщIауэ, къалэм, Iуащхьэмахуэ райо­ным щыпсэухэм я дежкIэ тыншыпIэ щIыпIэу щытыным. Абы дыхуэзышэ лэжьыгъэхэр идогъэкIуэкI», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
«Ди Президентым жиIащ ди лъэпкъхэм я щэнхабзэм и фIыгъэкIэ дэ сыт хуэдэ гугъуехьри къызэрызэднэкIыфынур. Дэ ди лъэпкъхэр илъэс мин бжыгъэ хъуауэ заужьурэ къызэдогъуэгурыкIуэ, ахэр зэгъусэу зэрефIакIуэр щэнхабзэм и зы лъагапIэщ. Шэч къытесхьэркъым мы IуэхущIапIэр щэнхабзэм адэкIэ и зыу­жьы­ныгъэм, сабийхэм я къэкIуэнум зэрыхуэлэжьэнум» - къыхигъэщащ Владимиров Владимир.
Темрезов Рашид жиIащ: «Илъэс 13-кIэ и хэкум пэIэщIэу щыта балъкъэр лъэпкъым и унэ къигъэзэжащ, и хабзи, и щэнхабзи фIэмыкIуэдауэ. ­Къи­гъэзэжащ здрагъэIэп­хъу­кIа республикэм. Лъэпкъым зихъумэжыфащ, сэ шэч къытесхьэркъым адэкIи зэныбжьэгъугъэм дызэрызэпищIэнур. Сэ щIэх-щIэхыурэ сыкъокIуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым, къэрал УнафэщIым и жэрдэмкIэ къыхалъхьа проектхэр гъэзэщIэным дытопсэлъыхь, абыхэм я фIыгъэкIэ цIыхухэм я гъащIэм фIы и лъэныкъуэкIэ зехъуэж».
Тырныауз дэт ЩэнхабзэмкIэ унэр къагъэщIэрэщIэжащ «Къуажэхэм лъэныкъуэ псомкIи зегъэужьын» къэрал программэм ипкъ иткIэ. Абы и унэр 1969 гъэм яухуауэ щытащ. IуэхущIапIэм и лэжьа­кIуэхэм творческэ тхыдэ къулей я щIыбагъ къыдэлъщ. Иджыпсту мыбы щолажьэ художественнэ самодеятельностымкIэ гупжьейуэ 6, унэ­тIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэ­хэмкIэ клубу 6. Метр зэбгъузэнатIэу мини 5-м щIигъу щIы­налъэ зыубыд унэм пэшы­шхуи 4, музей, библиотекэ хэтщ. Зэгъэпэщыжыныгъэхэр щрагъэкIуэкIым пэшхэм тхы­дэ мыхьэнэ зиIа и пкъыгъуэхэр къагъэнэжащ, лэжьыгъэм къыщагъэсэбэпащ иджырей технологиехэмрэ Iэмэпсы­мэ­хэмрэ. Iуащхьэмахуэ районым ЩэнхабзэмкIэ и унэр Кавказ Ищхъэрэм ит щэнхабзэ IуэхущIапIэ нэхъ ин дыдэхэм ящыщщ.
АдэкIэ КъБР-м и УнафэщI КIуэкIуэ Казбек, КъШР-м и Iэтащхьэ Темрезов Рашид, Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир сымэ Тырныауз дэт ГъуазджэмкIэ сабий школым щы­Iащ. Абы зэрехьэ япэ балъкъэр музыканту, узэщIакIуэу, жылагъуэ лэжьакIуэу щыта Абаев СулътIан-Бэч и цIэр. Гъуаз­джэмкIэ сабий школым и гъэсэнхэм зэпеуэ зэмы­лIэу­жьыгъуэхэм щызыIэрагъэхьа ехъулIэныгъэхэм, я творческэ зэфIэкIхэм папщIэ дамыгъэ зэхуэмыдэхэр яIэщ. 2021 гъэм еджапIэр сыт и лъэныкъуэкIи зыхуей хуэзэу зэрагъэпэ­щыжащ, Урысейм и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къыхалъхьа «Щэнхабзэ» лъэпкъ проектым хыхьэу.

Поделиться: