Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 79-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 12. 470-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 60 увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 858. 397-рэ (2014) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 68,84-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 54,I8-рэ мэхъу. Къалащхьэр Налшыкщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Адыгэхэр - 490453 (57,2%)
Урысхэр - 193155 (22,5%)
Балъкъэрхэр - I08577 (I2,7%)
Тыркухэр - 13965 (1,6%)
Осетинхэр - 9I29 (1,1%)
Ермэлыхэр - 5002
Украинхэр - 4800
Корейхэр - 4034
Цыджанхэр - 2874
Шэрджэсхэр - 2475
Тэтэрхэр - 2375
Азербайджанхэр - 2063
Шэшэнхэр - 1965
Куржыхэр - 1545
Лакхэр - 1462
Нэмыцэхэр - 1462
Мышкъышхэр - 1271
Къэрэшейхэр - 1028
Зи лъэпкъыцIэр къэзымыгъэлъэгъуахэр - 2269

Адыгэ Республикэ
Адыгэ Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 8I-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 7.791-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 76-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 446. 406-рэ (20I4) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 57,29-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 46,76-рэ мэхъу. Къалащхьэр Мейкъуапэщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Урысхэр - 270714 (63,6%)
Адыгейхэр - 109699 (25,8%)
Ермэлыхэр - 15561 (3,7%)
Украинхэр - 5856 (1,4%)
Курдхэр - 4528 (1,1%)
Тэтэрхэр - 257I (0,6%)
Цыджанхэр - 2364 (0,6%)
Азербайджанхэр - I758 (0,4%)
Алыджхэр - 1385 (0,3%)
Белорусхэр - 1253 (0,3%)
НэгъуэщI лъэпкъ къыхэкIахэр - 9697 (2,3%)
Зи лъэпкъыцIэр къэзымыгъэлъэгъуахэр - I46I0
Къэрэшей-Шэрджэс Республикэ
Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 78-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 14. 277-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 74-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 469. 837-рэ (2014) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 32,91-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 43,07-рэ мэхъу. Къалащхьэр Черкесскщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Къэрэшейхэр - 194324 (41,0%)
Урысхэр - 150025 (31I,6%)

Шэрджэсхэр - 56466 (II,9%)
Абазэхэр - 369I9 (7,8%)
Нэгъуейхэр - I5654 (3,3%)
Осетинхэр - 3I42
Ермэлыхэр - 2737
Украинхэр - I990
Тэтэрхэр - I696
Алыджхэр - I276
Зи лъэпкъыцIэр къэзымыгъэлъэгъуахэр - 3499
Краснодар край
Краснодар крайм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 4I-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 75. 485-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 3-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 5. 404. 273-рэ (2014) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 52,77-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 43,07-рэ мэхъу. Къалащхьэр Краснодарщ.
Лъэпкъхэр (20I0 гъэ)
Урысхэр - 4522,9 (88,3%)
Ермэлыхэр - 5,3 (0,I%)
Украинхэр - 28I,7 (5,5%)
Алыджхэр - 83,7 (1,6%)
Белорусхэр - 22,6 (0,4%)
Тэтэрхэр - 16,9 (0,3%)
Куржыхэр - 24,8 (0,5%)
Нэмыцэхэр - 17,8 (0,3%)
Адыгэхэр - 12,2 (0,2%)
Тыркухэр - 13,8 (0,3%)
Азербайджанхэр - 8,5 (0,2%)

Цыджанхэр - 10,2 (0,2%)
Зи лъэпкъыцIэр къэзымыгъэлъэгъуахэр - 12,9 (0,3%)
Ставрополь край
Ставрополь крайм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 45-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 66. 160-рэ мэхъу. Щыпсэу цIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м I5-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 2. 794. 508-рэ (20I4) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 42,24-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 57,56-рэ мэхъу. Къалащхьэр Ставрополщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Урысхэр - 2232153
Ермэлыхэр - 161324
Даргинхэр - 51809 (2014)
Алыджхэр - 33573
Цыджанхэр - 30879
Украинхэр - 30373
Нэгъуейхэр - 22006
Азербайджанхэр - 17800
Къэрэшейхэр - 15598
Тыркумэнхэр - 15048
Шэшэнхэр - 11980
Тэтэрхэр - 11795
Тыркухэр - 10419
Авархэр - 9009
Адыгэхэр - 7993
Осетинхэр - 7988
Лезгинхэр - 7900
Куржыхэр - 7526
Белорусхэр - 7I04
Табасаранхэр - 695I
Корейхэр - 6759
Къумыкъухэр - 5639
Нэмыцэхэр - 5288
Абазэхэр - 3646
Езидхэр - 3348
Лакхэр - 2644
Узбекхэр - 2615
Шэрджэсхэр - 2326
Журтхэр - 2320
Мышкъышхэр - 2227
Къэзахъхэр - 1861
Курдхэр - 1790
Молдаванхэр - 1758
Агулхэр - 1715
Рутулхэр - 1339
Мордва - 1250
Чувашхэр - 101
Зи лъэпкъыцIэр къэзымыгъэлъэгъуахэр - 26855
Осетие Ищхъэрэ – Алание Республикэ
Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 80 увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 7.987-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 65-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 703. 977-рэ (20I4) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 88,I4-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 64,12-рэ мэхъу. Къалащхьэр Владикавказщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Осетинхэр - 459688 (64,5%)
Урысхэр - 147090 (20,6%)
Мышкъышхэр - 28336 (4,0%)
Ермэлыхэр - 16235 (2,3%)
Къумыкъухэр - I6092 (2,3%)
Куржыхэр - 9095 (I,3%)
Тыркухэр - 3383
Украинхэр - 325I
Азербайджанхэр - 2857
Адыгэхэр - 2802
Шэшэнхэр - 2264
Алыджхэр - 1880
Цыджанхэр - 1684
Корейхэр - 1458
Тэтэрхэр - 1411
Осетие Ипщэ Республикэ
Осетие Ипщэ Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ дуней псом I67-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 3.900-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ дуней псом I97-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 5I. 547-рэ (2013) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 13,21-рэ тесщ. Къалащхьэр Цхинвалщ.
Лъэпкъхэр (2008 гъэ)
Осетинхэр - 46289 (64,3%)
Куржыхэр - 18000 (25,0%)
Урысхэр - 20I6 (2,8%)
Ермэлыхэр - 871 (1,21%)
Журтхэр - 648 (0,9%)
НэгъуэщI лъэпкъхэр - 4I76 (5,8%)
Шэшэн Республикэ
Шэшэн Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 76-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 15. 647-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 35-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 1. 346. 438-рэ (2014) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 86,05-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 34,25-рэ мэхъу. Къалащхьэр Грознэщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Шэшэнхэр - 1206551 (95,3%)
Урысхэр - 24382 (1,9%)
Къумыкъухэр - 12221 (1,0%)
Чамалалхэр (Андий лъэпкъым щыщщ) - 4864 (0,4%)
Нэгъуейхэр - 3444 (0,3%)
Табасаранхэр - 1656 (0,1%)
Тыркухэр - 1484 (0,1%)
Тэтэрхэр - 1466 (0,1%)
Мышкъышхэр - 1296 (0,1%)
Лезгинхэр - 1261 (0,1%)
Зи лъэпкъыцIэр къэзымыгъэлъэгъуахэр - 2515
Ингуш (Мышкъыш) Республикэ
Ингуш Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 82-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 3.685-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м 75-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 453. 0I0-рэ (2014) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 124,86 тесщ. Къалэдэсхэр процент 38,96-рэ мэхъу. Къалащхьэр Магасщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Мышкъышхэр - 375537 (94,1%)
Шэшэнхэр - 19765 (4,6%)
Урысхэр - 3515 (0,8%)
НэгъуэщI лъэпкъ къыхэкIахэр - 2115
Зи лъэпкъыцIэр къэзымыгъэлъэгъуахэр - 2897
Дагъыстэн Республикэ
Дагъыстэн Республикэм иIыгъ щIы IыхьэмкIэ Урысей Федерацэм 52-нэ увыпIэр щеубыд – километр зэбгъузэнатIэ 50.270-рэ мэхъу. ЦIыху бжыгъэм тещIыхьауэ УФ-м I3-нэ увыпIэр щиIыгъщ, цIыху 2. 963. 9I8-рэ (20I4) щопсэу.
Километр зэбгъузэнатIэм цIыху 58,96-рэ тесщ. Къалэдэсхэр процент 44,82-рэ мэхъу. Къалащхьэр Мэхъэчкъалэщ.
Лъэпкъхэр (2010 гъэ)
Авархэр - 850,0 (29,4%)
Даргинхэр - 490,4 (17,0%)
Къумыкъухэр - 431,7 (14,9%)
Лезгинхэр - 387,7 (13,3%)
Лакхэр - 161,3 (5,6%)
Азербайджанхэр - 125,1 (4,3%)
Табасаранхэр - 121,9 (4,2%)
Урысхэр - 14,0 (3,6%)
Шэшэнхэр (Аккинхэр) - 93,7 (3,2%)
Нэгъуейхэр - 40,4 (I,4%)
Агулхэр - 28,I (I,0%)
Рутулхэр - 27,8 (I,0%)
Цахурхэр - 9,8
Каратинхэр - 4,8
Ермэлыхэр - 5,0
Арчинхэр - 5,0
Тэтэрхэр - 3,7
Журтхэр - 1,7
Украинхэр - 1,5
Татхэр - 0,2

 

 

НэщIэпыджэ Замирэ.
Поделиться: