Щхьэзакъуэ кредитхэм щIэупщIэ иIэщ

2021 гъэм и мазийм къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэу цIыху 1500-м щIигъум Урысейм и «Мэкъумэшбанкым» и Iуэхутхьэбзэхэр къагъэсэбэпащ. Псори зэхэту розницэ кредит портфелым зэрыхуейм хуэдэу къагъэсэбэпэну хуитыныгъэ зыхуаIэ щIыхуэхэм процент 40-м щIигъур щаубыд. 
Республикэм щыпсэухэм нэхъыбэу щIэупщIэ зыхуаIэр «Потребительский кредит без обеспечения», «Пенсионный» программэхэрщ. 2021 гъэр зэрыщIидзэрэ къудамэм итащ кредит 1200-рэ, псори зэхэту сом мелуан 440-м щIигъу.
Нэхъ жыджэру зэрыхуейм хуэдэу къагъэсэбэпын кредитхэр щатащ Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм Налшык щиIэ офис нэхъыщхьэмрэ Тэрч, Шэджэм къалэхэмрэ. Къэдгъэлъэгъуа щIыналъэхэм яIэщIэлъщ къудамэм ита кредитхэм я процент 43-р. 
«Къудамэм и розницэ унэтIыныгъэм жыджэру зеужь. Псом хуэмыдэу ди республикэм щыпсэухэм деж щIэупщIэ щиIэщ зэрыхуейм хуэдэу къагъэсэбэп хъуну кредитхэр. Ар щхьэусыгъуэ хуохъу программэр адрейхэм зэрефIэкIымкIэ, щIыхуэм техьэ процент мащIэмкIэ», - къыхигъэщащ «Мэкъумэшбанкым» Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ и къудамэм и унафэщI Сокъур Алим. 
 Фигу къэдгъэкIыжынщи, «Мэкъумэшбанк» акционер обществэр - Урысейм и агропромышленнэ комплексым Iуэхутхьэбзэ хуэщIэнымкIэ и лъэпкъ финанс-кредит системэм и лъабжьэщ. Ар 2000 гъэм къызэрагъэпэщащ икIи IэщIэлъ мылъкумрэ зэфIигъэкI IуэхутхьэбзэхэмкIэ къэралми дунейми щынэхъ лъэщ дыдэхэм ящыщ зыщ.  
 

 

Къэхъун Бэч.
Поделиться: