ЕкIумрэ емыкIумрэ щыхуагъасэ

         Налшык махуэ къэс жыхуаIэм хуэдэу къыщызэIуах сабийхэм зыщрагъэужь IуэхущIапIэщIэхэр.  Иджыблагъэ  гъуэгу техьа  «Этика»-р абыхэм къащхьэщокI  щIэныгъэм къыдэкIуэу, я деж екIуалIэ ныбжьыщIэхэр  адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ къадекIуэкI хабзэмрэ цIыху хэтыкIэмрэ  щыхуагъэсэну  зэрамурадымкIэ.

        «ЩэныфIагъымрэ щэнхабзэмрэ  зыщрагъэужь  IуэхущIапIэ» - аращ «Этика» псалъэ  кIэщIымкIэ утыку къихьа Темукуевэ Фатимэ  и  сабий зыужьыпIэм  зыкъызэригъэлъагъуэ  фIэщыгъэр. Сыт ар адрейхэм нэхъ лейуэ къахэзыгъэщыр жыпIэмэ, занщIэу нэм зыкъыщIедзэ мыбы   щылажьэхэм  щIалэ  цIыкIум – лIы хьэл, хъыджэбз  цIыкIухэм – бзылъхугъэ хьэл  хапщэныр  Iэмал  зимыIэу   къызэралъытэр.

         Фатимэ  IуэхущIапIэр къызэIуихынымкIэ  чэнджэщэгъу  къыхуэхъуар  психолог Апажэ Валерийщ. Ди республикэм IэщIагъэлI нэхъ лъэрызехьэу къыщалъытэхэм  яз Апажэм и гъэсэныгъэ Iэмалхэрщ мыбы щаубзыхуа программэм лъабжьэ хуэхъуар.

           IуэхущIапIэр  къыщызэIуахым  Валерий  жиIащ:     «Иджырей сабийхэм егъэлеяуэ псынщIэу заужь.  Абыхэм я щхьэкуцIым  и лъэныкъуитIри  мэлажьэ. Дэ  дыдейхэм е ижьыр е сэмэгур нэхъ щIэгъэхуэбжьамэ,  абыхэм   тIури   зэдагъэлажьэ. Иджыри зы гъэщIэгъуэн –  иджырей сабийхэм  я щхьэкуцIым  зэхах-ялъагъум щыщу зыхуейри зыхуэмейри,  проценти  I00-м  нэс  зыщIешэ,  ауэ щыхъукIэ акъылым  абы щыщу зэригъэзахуэр   процент 50-м нэсщ. Адрейр зэрыщыту «гупсысэ пхъэнкIий» жыхуаIэм  ещхьу  къонэ. Абы иджырей Iэмэпсымэхэм къыздахь  зэраныгъэр  хыупщэжмэ, хуэм-хуэмурэ хъумрэ бзымрэ я зэхуаку дэлъын  хуей  гъунапкъэр  мэкIуэд. Дэ ди мурадщ ныбжьыщIэхэм  я хьэл-щэныр зэтрагъэувэну дадэIэпыкъуну.  ЩIалэхэм  хъулъхугъэм хуэфэщэн гупсысэкIэрэ цIыху хэтыкIэрэ яIэу,  пщащэхэми бзылъхугъэм хэлъыпхъэр зэхалъхьэфу».

            «Ди IуэхущIапIэм «Этика» зэрыфIэтщам къыбгуригъаIуэ хуэдэу щытщ  дэ ди республикэм щыпсэу лъэпкъхэм  я  гъащIэм щыщ Iыхьэ хъуа  хабзэхэр  псом нэхърэ нэхъапэу къызэрытлъытэр, - дыкъыщоджэ IуэхущIапIэм зыкъыщигъэлъагъуэ инстаграм напэкIуэцIым.  - «Нэмысымрэ  хабзэмрэ» дерсхэм («Этика и этикет») ныбжьыщIэхэр  щрагъэсэнущ  екIумрэ емыкIумрэ къагурыIуэу,  дэтхэнэ  цIыхуми пщIэ хуэпщIу убгъэдэтын  зэрыхуейри щIыхуейри. Дэ мыхьэнэшхуэ  еттынущ ди еджакIуэхэм езыхэр щыпсэу щIыналъэр фIыуэ ялъагъуным, абы и тхыдэр яджыным, унагъуэм, лъэпкъ гъащIэм, щIыналъэм хуэпэж хэкупсэу,  фIэщхъуныгъэм гулъытэ  хуащIу къыдэкIуэтеиным.  «Этикэмрэ этикетымрэ»  хуригъэджэнущ  Джаурджий  Динэ».

      «Бзэ клуб» зыфIаща къудамэм  бзиплI  щрагъэджынущ:  инджылызыбзэ, адыгэбзэ, балъкъэрыбзэ, хьэрыпыбзэ.      

      ЩIэщыгъуагъ  IуэхущIапIэм  къезытхэм  язщ  диныр  IэщIыб зэрамыщIыр.   ХьэрыпыбзэмкIэ  егъэджакIуэ Кульбаевэ  Фатимэ  гукъыдэж зиIэр Суэйд  Аймэн и   егъэджэкIэ  IэмалымкIэ пщIэншэу  тэджуидым (КъурIэн къеджэкIэм)   иригъэсэнущ.

          Лъэпкъыбзэхэм  гулъытэ  хэха зэрыхуащIынум  къыхегъэщ «Этика» IуэхущIапIэр  езым  ещхь  куэдым. Бзэр  езыгъэджынухэм ябгъурыту мы центрым щолажьэ  театрым и артистхэр. Абыхэм я гъусэу сабийхэр тхылъ еджэнущ, спектакль цIыкIухэр  ягъэувынущ, гъэхуауэ къеджэкIэ зрагъэщIэнущ. А къалэныр я пщэ далъхьэж артистхэу  КIэхумахуэ ФатIимэрэ  КIуэкIуэ  Имранрэ. КъинэмыщIауэ, психолог IэщIагъэми хуеджа  Имран щIалэ цIыкIухэм  цIыху хэтыкIэ щрагъэщIэну къудамэм щолажьэ.

         Шахмат джэгукIэм гупсысэкIэм зригъэужьу къызэралъытэм щхьэкIэ, апхуэдэ къудами  хагъэхьащ «Этика»-м. А псом  къадэкIуэу,  зэманым и нэщэнэ  хъуа «сабийм  зы  сыхьэткIэ тхубгъэдэс» Iэмалри  мэлажьэ.                                                                      

 

 

 

 

Чэрим Марианнэ.
Поделиться: