ЯщIэнухэр яубзыху

КъБР-м и муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм зи чэзу зэIущIэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ КъБР-м граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ КIурашын Анзор, КъБР-м муслъымэнхэм я дин IуэхущIапIэм и унафэщI Дзасэжь Хьэзрэталий, Лэскэн щIыналъэ муниципальнэ администрацэм и унафэщI Инжыджокъуэ Сэфарбий, Лэскэн муниципальнэ щIыналъэм и имам Къунащ Заурбий сымэ.
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ я имамхэм я щIэныгъэм зэрыхагъахъуэ щIыкIэр егъэфIэкIуэн зэрыхуейм. Экстремист къыхуеджэныгъэхэм зэрыпэщIэтыпхъэхэм, ди щIыналъэм абы зыщимыубгъун папщIэ щIапхъэм.

Уэркъ Жыраслъэн.
Поделиться:

Читать также: