Фэеплъ мыкIуэдыж

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Урысей гвардием къулыкъу щызыщIэхэри хэтащ Хэкур яхъумэурэ хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэм екIуэкIа «Фэеплъ уэздыгъэ» урысейпсо акцэм. 
Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и дзэ къулыкъущIэхэм удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ республикэм и щыхьэрым дэт «Фэеплъым и МафIэ мыужьых» мемориалым деж. А Iуэхур къыдаIыгъащ республикэм и министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ, ветеран, дзэ-псэкупсэ организаэхэм я лIыкIуэхэм, юнармейцхэмрэ ТекIуэныгъэм и волонтёрхэмрэ. 
Къызэхуэсахэр дакъикъэкIэ щымри, мемориалым деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ. 
- Нобэ дэ дыкъызэхуэсащ Хэку зауэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъым пщIэ хуэтщIыну. Дэри, ди бынхэми, абыхэм я щIэблэхэми зэи тщыгъупщэнукъым совет цIыхубэм зэрахьа лIыгъэр, - жиIащ щIыналъэ управленэм къулыкъу щызыщIэ, прапорщик нэхъыжь Гелястанов Камал. 

БАХЪСЭН Азэмэт.
Поделиться:

Читать также: