ЩIэныгъэлI щыпкъэ

Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр илъэс 90 ирокъу

Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ КъБКъУ-р зэрыгушхуэ и IэщIагъэлI пажэхэм ящыщщ РАЕН-м и корреспондент, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, биологие щIэныгъэхэмкIэ доктор, профессор Иуан Анатолэ БетIал и къуэр. Лъэпкъ щIэныгъэм и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщI еджагъэшхуэм и къалэмыпэм къыпыкIащ щIэныгъэ лэжьыгъэу 100-м щIигъу, игъэхьэзыращ икIи дунейм къытригъэхьащ монографие купщIафIэхэри. Университетым и медицинэ факультетым и кафедрэхэм ящыщ зым и унафэщI Иуаныр щIэныгъэлI щыпкъэу, къэхутакIуэ IэкIуэлъакIуэу, егъэджакIуэ Iэзэу зэрыщытым къадэкIуэу, КъБР-м и Парламентым и депутатщ, абы ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ, ЛэжьыгъэмкIэ, социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комитетхэм хэтщ.

Иуаныр Аруан районым хыхьэ Старэ Шэрэдж къуажэм 1951 гъэм къыщалъхуащ. Къуажэ школыр ехъулIэныгъэкIэ къиуха нэужь, еджэным щыпищащ КъБКъУ-м и биологие факультетым. Университетыр 1973 гъэм къиухри, ар егъэджакIуэу щылэжьащ Налшык дэт Къэбэрдей-Балъкъэр мэкъумэш техникумым. ЩIэныгъэм хуэнэхъуеиншэ щIалэщIэм и зэфIэкIхэм хигъэхъуэну мурад ищIащ икIи 1979 гъэм щIэтIысхьащ ФитопатологиемкIэ урысейпсо щIэныгъэ-къэхутакIуэ институту Москва дэтым и аспирантурэм. Къэхутэныгъэ хьэлэмэтхэр иригъэкIуэкIащ физиологиемкIэ. Ахэр и лъабжьэу игъэхьэзыращ, ехъулIэныгъэкIэ пхигъэкIащ и япэ щIэныгъэ лэжьыгъэшхуэр икIи биологие щIэныгъэхэмкIэ кандидат цIэр къыфIащащ. ЩIэныгъэ дунейм пщIэшхуэ щигъуэтащ Анатолэ нэхъ иужьыIуэкIэ игъэхьэзыра доктор диссертацэми.

ЩIэныгъэлI щыпкъэм, егъэджакIуэ гумызагъэм и гъащIэ псор епхащ щIалэгъуалэм ядэлэжьэным. Медицинэ факультетым патологие физиологиемкIэ и кафедрэм и инженер нэхъыжьу лэжьэн щIэзыдза Анатолэ зэман кIэщIым къриубыдэу абы и егъэджакIуэ нэхъыжь, доцент, профессор хъуащ. I993 гъэ лъандэрэ ар а кафедрэм и унафэщIщ. ЩIалэгъуалэр щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэм дегъэхьэным гулъытэ хэха хуэзыщI егъэджакIуэ Iэзэм и дэтхэнэ лекцэри купщIафIэщ, хьэлэмэтщ, физиологие щIэныгъэм и щэху куэд къыпхузэIузыхщ. Профессор цIэрыIуэм псори зэхэту игъэхьэзыращ щIэныгъэхэмкIэ кандидату 80-м нэс, доктору 15.

 Анатолэ зэрыжиIэмкIэ, ар зи пашэ кафедрэр медицинэ факультетым къызэрыщызэрагъэпэщрэ илъэс 50-м нэсащи, абы и IэщIагъэлIхэм сыт хуэдэ зэмани шэщIауэ ирагъэкIуэкI щIэныгъэ-къэхутэныгъэ купщIафIэхэр.

- Ди къэхутэныгъэхэм ящыщ куэд ехъулIэныгъэ яIэу къыщагъэсэбэп медицинэ IэнатIэм. Дэ дапыщIащ республикэм и сымаджэщхэми профилактикэ лэжьыгъэ щызэфIах IэнатIэхэми, - и лэжьыгъэм топсэлъыхь Иуаныр. - Мыхьэнэшхуэ идот ди студентхэр къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэм хэшэным. Абыхэм ягъэхьэзыр щIэныгъэ лэжьыгъэ хьэлэмэтхэр. Ахэр утыку къыщрахьэ КъБКъУ-м, къэралым и нэгъуэщI еджапIэ нэхъыщхьэхэм щекIуэкI студент конференцхэм. Лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къытрадзэ щIэныгъэ журнал зэмылIэужьыгъуэхэм.

Иуаныр и лэжьыгъэкIэ япыщIащ гъунэгъу щIыналъэхэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм. 2003 гъэ лъандэрэ ар хэтщ Осетие Ищхъэрэ къэрал медицинэ академием, Адыгей къэрал университетым биологие щIэныгъэхэмкIэ я доктор, кандидат диссертацэ советхэм. Анатолэ я унафэщIу, Осетие Ищхъэрэ къэрал медицинэ академием щагъэхьэзыращ икIи ехъулIэныгъэкIэ щыпхагъэкIащ кандидат диссертацэу 4. Апхуэдэ лэжьыгъэ купщIафIэ зэрызэфIихым папщIэ, Иуан Анатолэ иджыблагъэ къыфIащащ «Осетие Ищхъэрэ - Алание Республикэм щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр.

Университетым, зыхэт диссертацэ советхэм, зи унафэщI кафедрэм щызэфIих егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ, къызэгъэпэщыныгъэ Iуэхухэм къадэкIуэу, Анатолэ куууэ ирегъэкIуэкI къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэри. Медицинэм ар щолэжь кислородыр цIыху Iэпкълъэпкъым и пкъыгъуэхэм, лъым къазэремэщIэкIым (гипоксием) къихьынкIэ хъуну шынагъуэхэм. ЗэфIих а лэжьыгъэшхуэхэм папщIэ Иуаным пщIэшхуэ щиIэщ факультетми университетми. Мызэ-мытIэу абы къратащ КъБКъУ-м и ректорым и IэщIэдзыр зыщIэлъ щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.

КъинэмыщIауэ, КъБР-м и Парламентым и депутату щыту, Анатолэ жылагъуэм щегъэзащIэ егъэджэныгъэм, узыншагъэр хъумэным епха къалэнхэр. Апхуэдэ лэжьыгъэфIхэм къапэкIуэу Иуан Анатолэ 2019 гъэм къыхуагъэфэщащ КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкI ЩIыхь тхылъыр.

КъБКъУ-м, ди щIыналъэм, хэкум я зыужьыныгъэм хуэгъэпса лэжьыгъэ купщIафIэ куэд зэфIэзых Иуан Анатолэ хуэфащэ дыдэу халъытэ лъэпкъ щIэныгъэлI пажэхэм. Еджагъэшхуэм къыхуащI пщIэр нэхъ лъагэж хъууэ, бгъэдэлъ зэфIэкIхэми хэхъуэу куэдрэ узыншэу лэжьэну ди гуапэщ.

 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.
Поделиться: