Лэжьыгъэр фIэкIуэдынкIэ мэхъу

КъБР-м щыIэ МВД-м зэхегъэкI я лэжьакIуэм зэхищIыхьар. 

ЗэкIэ зэраубзыхуамкIэ, Налшык къалэм и псэупIэ унэхэм ящыщ зым и пщIантIэм балигъ мыхъуаитIым езыхэм я ныбжьу тIу щаубэрэжьащ. Абы иужькIэ, лей зытехьахэм я анэр, Урысей МВД-м Налшык къалэм щиIэ Управленэм и лэжьакIуэр, и сабийхэм я жагъуэ къэзыщIа, илъэс I3 хъу хъыджэбз цIыкIум зыбжанэрэ еуащ.
СледствэмкIэ органхэм къэхъуар зэхэгъэкIыным теухуа унафэ къащтащ. 
- КъБР-м щыIэ МВД-м и унафэщIхэм зыхуэфащэ IэнатIэхэм къалэн щащIащ я лэжьакIуэ цIыхубзым ехьэлIа къэпщытэныгъэ ирагъэкIуэкIыну. Къуаншэу къалъытэмэ, ар къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм щагъэлэжьэжынукъым икIи хабзэм къызэригъэувым тету тезыр тралъхьэнущ, абы и унафэщIхэри жэуапым ирашэлIэнущ, - къет республикэм щыIэ МВД-м и пресс-IуэхущIапIэм.

 

БАХЪСЭН Ланэ.
Поделиться: