Узыншагъэр щызэфIагъэувэж

Мазаем и 20-м илъэс 75-рэ ирикъуащ Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэхэм я клиникэ госпиталь нэхъыщхьэр къызэрызэрызэрагъэпэщрэ. Дзержинский Ф. Э. и цIэр зезыхьэ дзэ цIэрыIуэм и уIэгъэщу къызэрагъэпэщауэ щыта мы IуэхущIапIэм иджыпсту IэщIагъэлIу I000-м щIигъу щолажьэ. Абыхэм Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутыру 23-рэ, Урысей Федерацэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэм щIыхь зиIэ и лэжьакIуэу 11 яхэтщ.

Мы зэманым клиникэм и лэжьыгъэр унэтIыныгъэ куэду гуэшащ икIи абы сымаджэхэмрэ уIэгъэхэмрэ щагъэхъуж къудейм къыщымынэу, ар щIэныгъэ-къэхутэныгъэхэмкIи центрщ. Иджыпсту а IуэхущIапIэм и центру 4-м щеIэзэ-дианостикэ къудамэу 40-м щIигъу, къалэн хэхахэр зыщагъэзащIэ медицинэ гуп щхьэхуэ къызэщIеубыдэ. 
Госпиталым уIэгъэ зэмылIэужьыгъуэхэр зыгъуэтахэм къадэкIуэу кIуэцI узыфэхэр зиIэхэри къыщызэфIагъэувэж. Сымаджэщым и IэщIагъэлIхэм къэхутэныгъэшхуэ ирагъэкIуэкI узыфэхэр зэрызэхагъэкIыр, уIэгъэхэм зэреIэзэр егъэфIэкIуэным хуэгъэзауэ. 
Иджырей Iэмэпсымэ нэхъыфI дыдэхэр зэраIэм икIи я IэщIагъэм зэрыхуэIэзэм и фIыгъэкIэ Урысей гвардием и дохутырхэм яхузэфIокI операцэ гугъу дыдэхэр, зи гум уIэгъэ игъуэта зауэлIхэм ящыщ куэд кърагъэлыну. Къапщтэмэ, кардиохирургиемкIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм блэкIа илъэсым и жэпуэгъуэ мазэм дзэ операцэ щхьэхуэм уIэгъэ щыхъуа зауэлIыр кърагъэлын яхузэфIэкIащ, абы и гум хыхьа гъущI къутахуэр къыхахыжри. 
Иужьрей илъэсхэм госпиталым дунейпсо медицинэ зэхыхьэ зэмылIэужьыгъуэхэр щрагъэкIуэкI. Абы къэралым и медицинэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм, нэхъ цIэрыIуэхэм я кафедрэу 5 щолажьэ. УIэгъэщыр сымаджэу 1200-м ятещIыхьащ, иужьрей илъэси 6-м къриубыдэу абы дохутырхэм цIыху мин 80-м щIигъу щагъэхъужащ. 
Гъуэгуанэ кIыхь къэзыкIуа Урысей гвардием и госпиталь нэхъыщхьэм щылажьэхэр еIэзащ Чернобыль къыщыхъуа гузэвэгъуэм, зауэ зэмылIэужьыгъуэхэм уIэгъэ щызыгъуэтахэм, Армением щIыр зэрыщыхъеям я зэран зэкIахэм, Совет Союзымрэ Урысей Федерацэмрэ щыIа щытыкIэ гугъухэм и лей зытехьахэм. 
Абы и лIыхъужьыгъэ тхыдэм ди нобэми щIэхэр къыхохьэ - медицинэ IуэхущIапIэм щызэIэзэхэм я процент 98-р дзэ операцэ щхьэхуэм уIэгъэ щыхъуахэрщи, абыхэм тэмэму йоIэзэри, зэман кIэщIым гупым яхохьэж. 

 

БАХЪСЭН Азэмэт.
Поделиться: