ТхылъыщIэм и лъэтеувэ

Тхылъым хагъэхьащ Налшык къалэм и гимназие №14-м урысыбзэмрэ литературэмкIэ и егъэджакIуэ, а школым егъэджакIуэхэм папщIэ къыщыдагъэкI «Кабардино-черкесский язык и литература в школе» методикэ газетым и редактор нэхъыщхьэ Къудей Фаридэ, Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэ №8-м и унафэщIым и къуэдзэ, абы инджылызыбзэмкIэ щезыгъаджэ Мэржэхъу ФатIимэ, «Лескенская газета» район газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ ХьэщIэлI Заирэ, адыгэ фэилъхьэгъуэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымкIэ дизайнер цIэрыIуэ Бэджокъуэ Бэллэ сымэ я усэхэр.
Къудей Фаридэрэ Мэржэхъу ФатIимэрэ егъэджакIуэхэмрэ студентхэмрэ ядэгуэшащ усэ тхыным и щэхухэмкIэ икIи тхакIуэ ныбжьыщIэхэм чэнджэщхэр иратащ тхылъ къызэрыдагъэкIынум теухуауэ.
УсакIуэхэм къыхагъэщащ зэрымыщIэкIэ иджырей социальнэ сайтхэм зэрыщызэрыцIыхуар, тхылъ къыдагъэкIынуи зэрызэгурыIуар. НапэкIуэцIи 150-м нэблагъэ зи Iувагъ тхылъым хагъэхьащ усэхэр, гукъэкIыжхэр, литературэ батлхэр, нэгъуэщIхэри. Тхылъым и фIэщыгъэр къыхахащ Мэржэхъу ФатIимэ и усэхэм ящыщ зым.
УсакIуэхэр я IэдакъэщIэкIхэм къахуеджащ пшыхьым къекIуэлIахэм. Зэхыхьэм хэтахэр тепсэлъыхьащ усэхэм я фIагъым. КъБКъУ-м урысыбзэмрэ бзэ щIэныгъэхэмкIэ и кафедрэм и унафэщI Башиевэ Светланэ къыхилъхьащ я еджапIэм литературэ семинар щрагъэкIуэкIыну, «Точка кипения» тхылъым зи лэжьыгъэхэр хагъэхьахэм я гъащIэмрэ гуащIэмрэ теухуауэ. Студентхэм я «Импровизация» театр клубым и унафэщI, «Филология» унэтIыныгъэм и япэ курсым щIэс Каспаровэ Армине мурад ищIащ къыдэкIыгъуэм зи IэдакъэщIэкIхэр ихуа тхакIуэхэмрэ усакIуэхэмрэ я тхыгъэхэм теплъэгъуэхэр къытрищIыкIыну.
Тхылъыр экземпляр 300 хъууэ дунейм къытехьащ икIи ахэр ИнтернетымкIэ зэбграгъэхащ. мыгувэу ар етIуанэу къыдагъэкIыжынущ. Абы хагъэхьэжынущ «Точка кипения» эссер, нэгъуэщI тхыгъэхэр. «Платформа Национальной технологической инициативы» мыкоммерцэ IуэхущIапIэм КъБКъУ-м фокIадэм и 4 - 7-хэм къыщызэригъэпэщыну «Точка кипения» стратегие сессием зыкърезыгъэхьэлIэнухэм къыдэкIыгъуэр я пащхьэ иралъхьэнущ. Абы щызэхуэсынущ Урысей Федерацэм и щIыналъэ 50-м я лIыкIуэхэр.
 

 

БЖЬЫХЬЭЛI Розэ.
Поделиться: