«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и цIыхухэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал программэм зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэным и IуэхукIэ

    Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и
Унафэ
202I гъэм жэпуэгъуэм и 8-м Налшык къалэ №202-ПП

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм унафэ ещI:

«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и цIыхухэм социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыныр» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм  и къэрал программэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм 20I9 гъэм щэкIуэгъуэм и I8-м къыдигъэкIа унафэ №202-ПП-мкIэ къищтам, мы унафэм и гуэдзэным къыщыгъэлъэгъуа зэхъуэкIыныгъэхэр хэлъхьэн.
 

 

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафIэщI Мусуков Алий
Поделиться: