ЩIыналъэм ифI зыхэлъ IуэхуфIхэр пхагъэкIыу

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Урысей Федерацэм сенатору щыIэхэмрэ Къэрал Думэм и депутатхэмрэ

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек щэкIуэгъуэм и 25-м лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэу Урысей Федерацэм сенатору щыIэхэу Къанокъуэ Арсенрэ Ульбашев Мухьэрбийрэ, «Урысей зэкъуэ­тым» къыбгъэдэкIыу Къэрал Думэм и депутатхэу Геккиев Заур, Родинэ Викторие, Щхьэгуэш Адэлбий сымэ. ЗэIущIэр щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым УФ-м и Президентым деж Москва зэпымыууэ щиIэ IуэхущIапIэм.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ 2022 гъэм, апхуэдэуи 2023 - 2024 гъэхэм ятещIыхьа къэрал бюджетым теухуа Законыр гъэхьэзырыным зэгъусэу зэры­хэлэжьыхьа щIыкIэм. ЩэкIуэгъуэм и 24-м Законыр Къэрал Думэм къищтащ. Бюджетыр етIуанэ къеджэгъуэм щыхуа­гъэхьэзырым зэгъэзэхуэжыныгъэу ми­ным нэблагъэ къыхалъхьати, абыхэм ящыщу 573-р пхыкIащ. Къыхэгъэщащ жэрдэм нэхъыщхьэхэмрэ мыхьэнэшхуэ зиIэхэмрэ къыхэзылъхьар «Урысей зэкъуэт» партым и депутатхэрауэ зэры­щы­тыр.
Халъхьа зэгъэзэхуэжыныгъэхэр зытеухуар щIыналъэхэм автомобиль гъуэгу­хэр щызэгъэпэщыжыным, къуажэхэм зегъэужьыным, жылэ псоми зэхуэдэу медицинэ дэIэпыкъуныгъэ щагъуэты­ным, ныкъуэдыкъуэхэр псэупIэкIэ къы­зэ­гъэпэщыным, студентхэм я общежитхэр зыхуей хуэгъэзэным, спорт утыкухэр щIыным, щIалэгъуалэр IэнатIэкIэ къы­зэ­гъэпэщыным, социальнэ Iуэхухэм тра­гъэкIуадэ мылъкур индексацэ щIы­ным, нэгъуэщI къалэнхэри зэфIэгъэ­кIыным хухаха мылъкум яхущIыгъу­нырщ.
«Урысей зэкъуэтыр» щытащ икIи къо­нэж къэралым и политикэ парт нэхъ лъэщу, абы къалэнышхуэхэр зыхуигъэувыжым и мызакъуэу, хузэфIокI цIыхубэм я сэбэп зыхэлъ Iуэху еплъы­кIэхэр пхигъэкIын, хэхакIуэхэм я пащхьэ къалэн зыщыщищIыжахэр игъэзэ­щIэн», - жиIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм.
КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщащ: «Фигу къэзгъэкIыжыну сыхуейщ къыщыщIэддзахэр - 2019 гъэм щегъэжьауэ республикэм и финанс Iуэхухэр зэтеухуэ­ным хуэгъэза лэжьыгъэр зэредгъэ­жьар, дызыхуэплъэу щытахэр: 2024 гъэм ирихьэлIэу бюджетыр сом мелард 60-м нэдгъэсыну зыхуэдгъэувыжат. Ауэ а къэдгъэлъэгъуа бжыгъэм КъБР-м и бюджетым и хэхъуэхэр илъэситIкIэ нэхъ пасэу нэсынущ - 2022 гъэм ар къехъу­лIэнущ. Къэрал бюджетым теухуа Законым дэ дызыщIэлъэIуахэр унэтIыныгъэ псомкIи хыхьащ. Псом япэрауэ, фIыщIэ яхузощI Урысейм и Президент Путин Владимир Владимир и къуэм, УФ-м и Правительствэм и УнафэщI Мишустин Михаил Владимир и къуэм, Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Чайкэ Юрий Яков и къуэм, Правительствэм и Уна­фэщIым и къуэдзэхэм, къэрал министерствэ, IуэхущIапIэ зэхуэмыдэхэм, Къэ­рал Думэм и комитетхэм, «Урысей зэкъуэт» партым я унафэщIхэм».
Республикэм и Iэтащхьэм къыхигъэщащ къащта законыр гъэхьэзырыным Къэбэрдей-Балъкъэрым и лIыкIуэхэри зэрыхэтар, Къэрал Думэм и комитетхэм жыджэру зэрыщылэжьар.
Бюджетым и проектыр етIуанэ къе­джэгъуэм щыхуагъэхьэзырым халъхьа зэхъуэкIыныгъэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыхуаутIыпщ мылъкум сом меларди 6,1-рэ къыщIыгъуным теухуари. Абы щыщу сом меларди 2,1-р хуаутIыпщынущ школыщIэхэр ухуэным, щыIэхэм зегъэубгъуным. Апхуэдэуи а ахъшэм щыщ трагъэкIуэдэнущ лышх узыр зэфыкIхэм щеIэзэ центрыр, Налшык къалэ езанэ поликлиникэм и унэщIэр, ЩIалэгъуалэм творчествэмкIэ я уардэунэр (Театрхэм я уардэунэр) ухуэным, канализацэм, къалэр гъэкъэбзэным ехьэлIа Iуэхухэр, Налшык къалэм и псэупIэ унэхэм къедза щIы­пIэхэр зэIузэпэщ щIыным. «Къуажэ гъуэгу­хэр» программэм щыщ Iуэхухэр зэфIэгъэкIыным сом мелуан 430-рэ, «ФIагъ лъагэ зиIэ автомобиль гъуэгу­хэр» жыхуиIэм сом мелуан 230-рэ къыхущIагъуащ. ЩIыналъэ бюджетыр иригъэкъужыным къыхуаутIыпщыну я мурадщ сом мелард 15,4-рэ, сом мел-уан 798-рэ - бюджетым къыхэкIыу улахуэ зрат IуэхущIапIэхэм IэнатIэ щы­пэ­рытхэм я лэжьапщIэм хагъэхъуэным трагъэкIуэдар иригъэкъужыным.
«А псори дыкъыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым ифI зыхэлъ Iуэхухэм хуэ­лэжьэнущ, республикэм щыпсэухэм ­зе­зыгъэужьынщ. ЖысIэпэнщи, ди депутатхэр апхуэдэу фIыуэ нэхъапэм зэи лэжьакъым. ЗэIущIэм хэтхэм си гум къыбгъэдэкIыу фIыщIэ фхузощI зэ­фIэв­гъэкIа лэжьыгъэшхуэм, республикэм и хэхакIуэхэм къывагъэза дзыхьыр зэрывгъэпэжым папщIэ», - къыхигъэщхьэхукIащ КIуэкIуэ Казбек.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: