Ди блэкIар зэхьэкIауэ къыщратхыкIыж къэбгъэхъу хъунукъым

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Москва щыIэу хэтащ Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм иригъэкIуэкIа VII щIэныгъэ-практикэ конференцым. Ар теухуат Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэ и лъэныкъуэкIэ къыпэщыт къалэнхэр зэфIэгъэкIа хъун пап­щIэ IуэхущIапIэхэр хъыбархэмкIэ зэхъуэ­жэным иIэ мыхьэнэм.

Урысейм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр, армэм и генерал Шойгу Сергей жиIащ: «Нацизмэм и хабзэхэр яIэт щыхъуа, ди блэкIар зэхьэкIауэ къыщратхыкIыж, совет цIыхубэм къигъэлъэгъуа лIыхъужьыгъэм и инагъыр, абы дуней псор фашизмэм текIуэным хуищIа хэлъхьэныгъэр щагъэмащIэ - мис апхуэдэ щапхъэхэм дэ кIуэ пэтми нэхъыбэрэ дрихьэлIэ хъуащ. Къыхэдгъэщынщи, зы илъэсым нэхърэ къыкIэлъыкIуэм щытыкIэр абы и лъэныкъуэкIэ нэхъыкIэ мэхъу икIи абы набдзэгубдзаплъэу ди нэIэ тедгъэтын хуейуэ къоув».
Шойгу жиIащ ЕтIуанэ дунейпсо зауэм теухуа пэжыр хъумэным теухуа лэжьыгъэр щытыкIэ къызэрымыкIуэхэм диту егъэкIуэкIын хуей зэрыхъур. «Ди дежкIэ а зауэр щытащ икIи къэнэжынущ Хэкур щытхъумэжа зауэшхуэу», - къыхигъэщхьэхукIащ министрым. Абы фIыщIэ яхуи­щIащ, игъэпэжащ министерствэ, IуэхущIапIэ, Урысей Федерацэм и щIыналъэ зыбжанэ, къэралыр хъумэным ехьэлIа Iуэхухэм къыщахьа ­ехъулIэныгъэхэм папщIэ.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: