Кавказ Ищхъэрэм зэрызиужьыну щIыкIэм топсэлъыхь

КIуэкIуэ Казбек Москва щыIэу ­хэтащ УФ-м и Правительствэм и Уна­фэщI Мишустин Михаил иригъэкIуэкIа зэхуэсым. Абы щыхэплъащ Урысей Федерацэм и Президентым нэхъ пасэу къигъэува къалэнхэм тету Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ субъектхэм я экономикэм зэрызрагъэужьыну щIыкIэхэм.

ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Прави­тельствэм и УнафэщIым и къуэдзэхэу Новак Александр, Хуснуллин Марат, Чернышенкэ Дмитрий, видеоконференц зэпыщIэныгъэ Iэмалхэм тету - КИФЩI-м хыхьэ щIыналъэхэм я Iэтащхьэхэмрэ Правительствэхэм я уна­фэщIхэмрэ, корпорацэ, IуэхущIапIэ зыбжанэм я унафэщIхэр.
Мишустин Михаил жиIащ УФ-м Экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министерствэм щIыналъэхэм я зыхуэфащэ IуэхущIапIэхэр ящIыгъуу щIыпIэ экономикэхэм зэрызрагъэужьыну щIыкIэхэр зэрызэхалъхьар. «А мардэхэр дэтхэнэ щIыналъэми и дежкIэ увын хуейщ унафэ къыщащтэкIэ, зэфIагъэкIынухэр, программэхэр щызэхалъхьэкIэ зытетыпхъэхэу икIи Урысейм и Президентым къигъэува къалэн нэхъы­щхьэ­хэр гъэзэщIэным хуэунэтIауэ щытыпхъэщ. Апхуэдэуи ахэр щIэгъэкъуэн яхуэхъун хуейщ иджыпсту щыIэ щытыкIэм къикIыу 2030 гъэм ирихьэлIэу зрагъэ­хъулIэнухэм хуэкIуэнымкIэ. Зэхэтлъхьа мардэхэм къыщыгъэлъэгъуащ демографие и лъэныкъуэкIэ щIыпIэхэм мы зэманым я Iуэху зытетыр, лэжьапIэ IэнатIэу зыхуэныкъуэр зыхуэдизыр, абы щэхуу лажьэ IэнатIэхэр экономикэм къыхэшэжыным хуэгъэзахэри хэту. ­КъищынэмыщIауэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм хыхьэ хэкухэм я IэнатIэхэр зэрыт щытыкIэри щызэпкъ­рыхащ абыхэм. Дэтхэнэ зы щIыналъэми хуэзэу Iуэху нэхъыщхьитху яубзыхуащ, абы къыдэкIуэу проект тхурытхуи хузэхалъхьащ. Ахэрщ нэхъыбэу зэ­лъытауэ щытынури щIыпIэхэм продукцэу къыщалэжьынур, Iуэхутхьэбзэу ­щащIэнур зыхуэдизынури, цIыхухэм я хэ­хъуэхэр нэхъыбэ зыщIынури икIи мылъку нэхъыщхьэм инвестицэхэр къыхегъэлъхьэнми хуэщхьэпэнущ, ап­хуэдэуи экономикэм IэнатIэ щыпэрытхэм я бжыгъэми хагъэхъуэнущ. Псори зэхэту проект 35-рэ зэхалъхьащ, зи ­гугъу сщIа IэнатIэхэм зегъэужьыным хуэгъэпсауэ. Ар туризмэрщ, мэкъумэш ­IэнатIэрщ, промышленностымрэ псэу­пIэ ухуэнымрэщ», - жиIащ Мишустин Михаил.
Къэбэрдей-Балъкъэр Рспубликэм экономикэ и лъэныкъуэкIэ зэрызиужьыну щIыкIэм инвестицэ проект 56-рэ ­хохьэ, 2030 гъэ пщIондэ ягъэзэщIэн ­хуейуэ. А проектхэм я Iыхьэ плIанэр туризм IэнатIэм ехьэлIащ, адрей инвестицэ проектышхуэхэм ящыщщ мэкъумэш IэнатIэм, псэупIэ ухуэным, информационнэ технологиехэм теухуахэр. 

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.
Поделиться: