УзыфэщIэм зэрыпэщIэтыным зыхуагъэхьэзыр

КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек видеоконференц ­мардэм тету Оперативнэ штабым и зэIущIэ иригъэ­кIуэкIащ. Абы щытепсэ­лъы­хьащ республикэм и эпиде­миологие щытыкIэмрэ ар зы­хуэкIуэнкIэ хъунумрэ. 

ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий, «Роспотребнадзор»-м и къудамэу КъБР-м щыIэм и тхьэмадэ Пагуэ Жыраслъэн, республикэм узыншагъэр хъу­мэ­нымкIэ и министр Къалэ­батэ Рустам, щIыналъэ влас­тым и гъэзэщIакIуэ органхэм, хабзэхъумэ IэнатIэхэм я уна­фэщIхэр, районхэмрэ къалэ округ­хэмрэ я Iэтащхьэхэр.
Республикэм и Iэтащхьэр къытеувыIащ иджыблагъэ Моск­ва щекIуэкIа зэIущIэхэм щыхэтам УФ-м и Президент Путин Владимир къигъэува къалэнхэмрэ УФ-м и Пра­ви­тель­ст­вэм и Iэтащхьэ Мишус­тин Ми­хаил пщэрылъ къа­щищIахэм­рэ. Коронавирусым и штамм лIэу­жьыгъуэщIэм зэ­рызиу­жьым къыхэкIыу, КIуэ­кIуэ Казбек къыхигъэщащ узыфэм щIы­налъэм зыще­мыгъэубгъу­ным хуэунэтIауэ Iуэхухэр зэры­рагъэкIуэкIым кIэлъыплъ оперативнэ штабым и къару псори зэщIэгъэуIуэным, узыншагъэр ­хъу­мэнымкIэ IэнатIэм и лэ­жьы­гъэр къэзылъахъэ щы­мы­Iэ­нымкIэ и чэзум зэфIэ­гъэ­кIыпхъэхэр щIэным мыхьэ­нэшхуэ зэриIэр.
И гугъу ящIащ коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърытхэр къэхутэнымкIэ ирагъэ­кIуэкI тест-къэпщытэныгъэхэм республикэм и цIыху нэхъыбэ къы­зэщIегъэубыдэн зэры­хуейм. Мы зэманым махуэ къэскIэ апхуэдэ къэпщытэныгъэу минитIым щIигъу ирагъэкIуэкIри, абы и процент ­89-м узыфэр япкърыту къахутэ. Пагуэ Жы­раслъэн къызэрилъытэмкIэ, а бжыгъэр и щыхьэтщ сымаджэ куэд зэры­щыIэм, абыхэм я процент 97-м япкърытыр коронавирусым и «дельта» штаммырщ. Абы жиIащ щIыналъэм узыфэ зэрыцIалэм и «омик­рон» штам­мыр пкърыту хуагъэфащэу зы сымаджэ зэрыщы­Iэр. Республикэм и санитар нэхъыщхьэм къигъэлъэгъуащ узым зэрыпэщIэт вакцинэр зыхезыгъэлъхьахэм я бжыгъэр зыхуэдэми. Къэбэрдей-Балъкъэрым щIышылэм и  10-м ирихьэлIэу мастэм и япэ пкъы­гъуэхэр зыхезыгъэлъхьахэр мин 272-рэ мэхъу, тIури зэзы­хьэ­лIахэр мини 180-м ­щIегъу. Республикэм вакцинэр щы­халъ­хьэ пункт 85-м, махуэ къэс пщэдджыжьым щегъэжьауэ пщыхьэщхьэм сыхьэти 8 хъуху. 
Къалэбатэ Рустам зэрыжиIамкIэ, коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърытхэм ще­Iэзэ госпиталу республикэм 4 щолажьэ, псори зэхэту гъуэ­лъыпIэ 710-рэ щIэту. Иджыпсту госпиталхэм щагъэхъуж сы­маджэ 568-рэ, абыхэм ящыщу 83-р реанимацэм щIэлъщ, амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щIэтхэр 3710-рэ мэхъу. Къэрал медицинэ IуэхущIапIэу 4-м КТ-къэхутэныгъэхэр щрагъэкIуэкI Iэмэпсымэу 7 щыIэщ, зы жэщ-махуэм къриубыдэу абыхэмкIэ я щытыкIэр къапщытэ цIыху 450-м. Министрым къыхигъэщащ амбулаторэхэмрэ по­ликлиникэхэмрэ я лэжьыгъэр нэхъыбэ зэры­хъунур, абыхэм Iуэхур къы­щагъэпсынщIэн папщIэ ­КъБКъУ-м и медицинэ къуда­мэм и ординаторхэр Iуэ­хум къыхашэну зэрамурадыр. 
Мусуков Алий тепсэлъыхьащ нэхъапэкIэ республикэм и ­Iэтащхьэм пщэрылъ къа­щищIа­хэм япкъ иткIэ, УФ-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм къигъэлъэ­гъуа чэнджэщы­щIэ­хэм тету къэкIуэну мазищым тещIы­хьауэ коронавирус узыфэ зэрыцIалэр зыпкърыту амбулаторэ кIэлъыплъыныгъэм щIэт сымаджэхэр хущхъуэкIэ къызэгъэпэща хъун папщIэ республикэ бюджетым абы ­трагъэкIуэдэну ахъшэр къы­зэры­хагъэкIыну Iэмалхэр къы­зэрагъуэтам. Апхуэдэу узы­-фэр зыпкърытхэр нэхъ пасэу къаху­тэн щхьэкIэ ар нэхъ псынщIэу къозыгъащIэ экспресс-тестхэр къызэращэхун мылъкуи бюд­жетым къыхагъэкIынущ. 
КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек зэIущIэм хэтхэм пщэ­рылъ зыбжанэ яхуищIащ ко­ронавирус узыфэ зэрыцIалэм республикэм зыщемыгъэуб­гъуным теухуауэ. «Оперативнэ штабым и зэIущIэр едгъэ­кIуэкIын хуей щIэхъуам и щхьэу­сыгъуэр коронавирус узыфэ зэрыцIалэм и «омик­рон» ­штамм лIэужьыгъуэ­щIэм игъэ­сымаджэхэм я бжыгъэр дуней псоми ди къэралми зэ­рыщы­хэхъуэрщ. Иджыпсту ди республикэм узым и гуащIэ­гъуэр нэхъ щыужьыхауэ щытщ. Ауэ дыхуэхьэзыру ды­щытын хуейщ къэкIуэнум. «Омикроным» куэд­кIэ нэхъ псынщIэу зеубгъу, абы къы­хэ­кIыуи, сымаджэхэр нэхъыбэу щытынущ. Ди республикэм махуэм къриубыдэу цIыху ­500-м нэблагъэм узыр япкъ­рыту къахутэнкIэ хъунущ, абы ипкъ иткIэ сымаджэхэм я бжыгъэм хуэди 5 - 6-кIэ хэхъуэнущ. Iуэхум теухуа унафэ щхьэ­хуэхэр къэдгъэлъэгъуащ. Ди мурадщ узыр зыпкърытхэр къэхутэнымкIэ ирагъэкIуэкI лэ­жьыгъэм зедгъэубгъуну, цIыху куэд щызэхыхьэ щIы­пIэхэм тест-къэпщытэныгъэ­хэр щрагъэкIуэкI ягъэIэпхъуэ пунктхэр къыщызэIутхыну. Узы­фэ лIэу­жьыгъуэщIэр нэхъ къате­мы­хьэлъэу цIыхухэр ­игъэсымаджэу къызэралъы­тэм щхьэкIэ амбулаторэ кIэ­лъыплъыныгъэм щIэтхэм я бжыгъэм зэ­рыхэхъуэныр къэт­лъытэри, ахэр зыхуеину хущхъуэхэмкIэ къызэдгъэпэщын щIэддзащ. Коронавирус узы­фэ зэрыцIалэр зыпкърытхэм дэIэпы­къуэгъу яхуэхъу медицинэ лэ­жьакIуэхэм я улахуэм худы­щIагъуу щыта ахъшэхэр еттын щIэддзэжынущ. Ар къыхэдгъэкIынущ щIыналъэ бюджетым. Апхуэдэу Iуэхум къыхэт­шэну медицинэ еджапIэхэм я ординаторхэмрэ студентхэмрэ лэжьыгъэм тезыгъэгушхуэ ­гулъытэ яхуэтщIэну ди мурадщ. Нобэ пандемием пэщIэт IэнатIэр и къару къы­зэрихькIэ лэжьэнущ, ар къэ­зылъахъэ щыIэн хуейкъым, Iуэхум и пIалъэр зыхуэдэм фIыуэ дыщы­гъуазэщ. Госпиталхэм гъуэ­лъыпIэ 710-рэ щIэтщ, дыхуэныкъуэ хъумэ, ар нэхъыби тхуэ­щIынущ. Коро­навирус узыфэ зэрыцIалэм и «омикрон» штаммым зыщиубгъуа къэралхэм къикI хъыбархэм ятепщIыхьмэ, мы узыфэр цIыхухэм нэхъ ­тыншу ящхьэщокI, ауэ абыкIэ дигу дгъэфIу зыщIедгъэх ­хъунукъым. Абы­хэм цIыху бжыгъэшхуэм коронавирус уз зэ­рыцIалэм укъе­зыгъэл имму­нитет зрагъэгъуэтащ, ди дежкIэ вакцинэр зы­хезыгъэлъ­хьахэм я бжыгъэр иджыри мащIэ дыдэщ. ЦIыху нэхъыбэ а Iуэхум къызэры­зэ­щIедгъэу­бы­дэнми дыхущIэ­къуэн хуейщ. Дэтхэнэри ихь жэуаплыны­гъэр къыгурыIуэу икIи коронавирус узыфэ зэ­рыцIалэ лIэужьы­гъуэщIэм зэ­рызиубгъуным хуэ­хьэзыру щы­тыпхъэщ», - жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
 

Тхьэхущынэ Ланэ.
Поделиться: