Я зэфIэкIым хагъахъуэ

Мы махуэхэм Налшык щекIуэкIащ онкологхэмрэ урологхэмрэ я щIэныгъэ-практикэ конференц. Ар зэгъусэу къызэрагъэпэщащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, Лъэпкъхэм я зэныныбжьэгъугъэмкIэ урысей университетым, Урысей Федерацэм онкологие, радиологие унэтIыныгъэхэмкIэ щыIэ IуэхущIапIэхэм я лэжьыгъэр зэзыгъэуIу медицинэ центрым, Герцен П. А. и цIэр зэрихьэу Москва дэт, онкологиемкIэ щIэныгъэ-къэхутакIуэ институтым. ЗэIущIэм хэтащ республикэм и онкологхэмрэ урологхэмрэ, медицинэм хуеджэ студентхэр.

КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Къалэбатэ Рустам къыхигъэщащ мы зэманым лышх узыфэм илIыкIхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ щыхъуа хэгъэгухэм Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэращыщыр. Ар куэдкIэ и фIыщIэщ «Лышх узыфэхэм пэщIэтын» программэм ипкъ иткIэ Онкологие диспансерми республикэм и адрей медицинэ IуэхущIапIэхэми я мылъку-техникэ лъабжьэр зэрырагъэфIэкIуар. Иужьрей илъэсхэм хущхъуэкIэ къызэгъэпэщынри хъарзынэу зэтеубла хъуащ, фIагъ лъагэ зиIэ технологиехэри къагъэсэбэп.
- Онкологие диспансерым IэнатIэм щIэуэ къыхыхьа IэзэкIэхэр жыджэру къыщагъэсэбэп, хирургие технологиещIэхэр и лъабжьэу ирагъэкIуэкI операцэхэр хуэдитIкIэ нэхъыбэ хъуащ, абыхэм я нэхъыбэр эндоскопие IэмалхэмкIэ ящI. Гуапэ зэрыхъунщи, узыфэм пэщIэтынымкIэ медицинэм иIэ зэфIэкIхэм кIуэ пэтми хохъуэ, хущхъуэщIэхэр къыдагъэкI. Мис мыпхуэдэ щIэныгъэ-практикэ конференцхэм я фIыгъэкIэ IэщIагъэлIхэм Iэмал яIэ мэхъу унэтIыныгъэм щIэуэ къыхыхьэ IэзэкIэщIэхэм зыщагъэгъуэзэну. Сэ шэч къытесхьэркъым я щIэныгъэм, зэфIэкIым хагъэхъуэнымкIэ ди дохутырхэм я дежкIэ ар щхьэпэ зэрыхъуным, - жиIащ министрым.
Къалэбатэ Рустам жиIащ республикэм щаухуэ Онкоцентрым сымаджэхэм хуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъым хэхъуэнымкIэ Iэмал хъарзынэхэр къазэрыритынур, абы ипкъ иткIи узыфэм илIыкIхэм я бжыгъэр нэхъ мащIэ зэрыхъунур.
РУДН-м щIэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и проректор, урологиемкIэ кафедрэм и унафэщI, профессор Костин Андрей къыхигъэщащ зи IэщIагъэм ехъулIэныгъэ щызиIэну хуей дохутырыр IэнатIэм щIэуэ къыхыхьэхэм щыгъуазэу зэрыщытыпхъэр икIи жиIащ щIыналъэм зэрыщыIэну махуитIым я программэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и IэщIагъэлIхэр я IэнатIэм нэхъыбэу зыщрихьэлIэ Iуэхугъуэхэм тещIыхьауэ зэрызэхагъэувар.

 

ЩхьэщэмыщI Изэ.
Поделиться: