Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ

Къэбрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал дамыгъэхэр тыным и IуэхукIэ
 
Узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэм зегъэужьыным, коронавирус уз зэрыцIалэр къэмыгъэхъунымрэ абы земыгъэубгъунымкIэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщыным къаруушхуэ зэрырахьэлIам икIи илъэс куэд лъандэрэ хьэлэлу зэрылажьэм папщIэ
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЩIыхь тхылъыр етын
Какваевэ Луизэ Ефэнды и пхъум - ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэм къыщхьэщыжынымрэ цIыхум и зэIузэпэщ псэукIэр къызэгъэпэщынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм санитар кIэлъыплъыныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщIым
Нэгъуей ФатIимэт СулътIан и пхъум - «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гигиенэмрэ эпидемиологиемкIэ щыIэ ­центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ федеральнэ бюджет IуэхущIапIэ гигиенэмкIэ и дохутырым
Хьэщхъуэжь Заремэ Николай и пхъум - ЩэхуакIуэхэм я ­хуитыныгъэхэм къащхьэщыжынымрэ цIыхум и зэIузэпэщ псэукIэр къызэгъэпэщынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и IэщIагъэлI-эксперт пажэм,
«Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм узыншагъэр хъу­мэнымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр яфIэщын
Бэч Мадинэ Нурбий и пхъум - ЩэхуакIуэхэм я хуитыныгъэхэм къащхьэщыжынымрэ цIыхум и зэIузэпэщ псэукIэр къызэгъэпэщынымкIэ федеральнэ къулыкъущIапIэм и управленэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм и щIыналъэ къудамэу Бахъсэн къалэм, Бахъсэн, Дзэлыкъуэ районхэм щылажьэм и унафэщIым
Гаиповэ Татьянэ Василий и пхъум - «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм гигиенэмрэ эпидемиологиемкIэ щыIэ центр» узыншагъэр хъумэнымкIэ федеральнэ бюджет IуэхущIапIэм и бактериологие лабораторэм и унафэщIым.
 
Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIУЭКIУЭ Казбек
Налшык къалэ
2022 гъэм фокIадэм и 28-м
№93-У
Поделиться: