Узэрежьам тету

Мы махуэхэм зи илъэс 18-р зыгъэлъапIэ Мэршэнкъул Данэ Мухьэмэд и пхъур Краснодар дэт, УФ-м и МВД-м и университетым и япэ курсым щIэсщ. Тхылъыр зи щIасэ, щIэныгъэм зи псэр ета, еджэнкIэ зызымыгъэнщI, хьэл-щэн дахэ зыхэлъ хъыджэбзым и адэмрэ и дэлъху нэхъыжь Русланрэ (ар а еджапIэ дыдэм и ещанэ курсым щIэсщ) къыхаха хабзэхъумэ IэщIагъэр езы пщащэми зригъэгъуэтыным щIохъуэпсри, Тхьэм къригъэхъулIэ!
А узэрежьам хуэдэу фIыуэ уеджэу, гъэсэныгъэкIи щIэныгъэкIи уакъыхэщу, Хэкури лъэпкъри ину зыIэтын щIалэгъуалэм ящыщ ухъуну ­дынохъуэхъу!    

Уи анэшхуэ Лидэ, уи адэшхуэ Хьэсэн, благъэхэр, Iыхьлыхэр.
Поделиться: