ЗэхъуэкIыныгъэхэр халъхьэ

КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ Iуэхугъуэ зыбжанэм щыхэплъа зэIущIэ. 

ЦIыхухэм я псэукIэр ефIэкIуэным сэбэп хуэхъу хьэ­ры­чэтыщIэхэм я реестрым хэтхэм, зи ныбжьыр илъэс 25-м щIи­мыгъуахэм, хьэрычэт мащIэмрэ курытымрэ зрагъэужьын пап­-  щIэ грантрэ субсидиерэ зэрыратыну Iэмалхэм тепсэлъыхьащ ­КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Рахаев Борис. Нэхъыщхьэу ар зытеухуар грантыр къызэрахь щIыкIэр нэхъ тынш щIынырщ. 
Республикэр, муниципальнэ щIыналъэхэр зыхуеину хьэп­шыпхэр зэрызыIэрагъэхьэ щIыкIэм теухуауэ КъБР-м и Прави­тельствэм къыхилъхьэ Iуэхухэр зыхуэдэнур игъэбелджылащ ­министрым. ЗэхъуэкIыныгъэ зыхалъхьэну Iуэхугъуэ щхьэхуэхэр теу­хуащ цIыхухэр зыхуэныкъуэ хьэпшыпхэр къэщэхунымрэ къэрал муниципальнэ Iуэхутхьэбзэхэр зэфIэгъэкIынымкIэ зэгурыIуэныгъэ зэрызэращIылIэм. 
КъБР-м и щIы-промышленнэ комплексым зегъэужьынымкIэ щыIэ субсидиехэр зэрат щIыкIэм зэхъуэкIыныгъэхэр зэригъуэтынур жиIащ КъБР-м мэкъумэш IэнатIэмкIэ и министрым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ Шэт МэчрэIил. Нэхъыбэу ахэр ехьэлIащ кIэртIофымрэ нэгъуэщI хадэхэкIхэмрэ гъэбэгъуэным. Проектыр гъэзэщIэным текIуэдэну мылъкур щыгъэбелджылащ КъБР-м 2023 гъэм тещIыхьа и бюджетым. 
КъБР-м и Правительствэм мылъку дэдзыха иIэщ щIыуэпсым е техникэм епхауэ къэхъу гузэвэгъуэхэм къарикIуахэр гъэзэ­кIуэжыным тригъэкIуадэу. Абы и къэгъэсэбэпыкIэм щIэуэ халъ­хьэр игъэбелджылащ КъБР-м ухуэныгъэмрэ псэупIэ-комму­нальнэ хозяйствэмкIэ и министр Бэрбэч Алим. 
КъБР-м бжыгъэхэр зи лъабжьэ зыужьыныгъэмкIэ и министр Ащхъуэт Ислъам тепсэлъыхьащ телекоммуникацэмкIэ Iуэхутхьэбзэ зыщIэ лэжьапIэ IэнатIэхэм яIэ хэхъуэм щхьэщатыкI налогыр къызэрыратыж щIыкIэм. 
ЗэIущIэм щыхэплъащ республикэм и цIыху хуэмыщIахэм зэрадэIэпыкъунум теухуауэ ягъэбелджыла проектищым. Абыхэм къытеувыIащ КъБР-м лэжьыгъэмрэ цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ и министр Асанов Алим. 

ГУГЪУЭТ Заремэ.
Поделиться: