ШколакIуэхэм папщIэ бжэ зэIуха

«Урысей гвардием и махуэхэр» акцэм хыхьэу Ведомствэм щIэмыт Бахъсэн къудамэм и лэжьакIуэхэм Бжэ зэIухам и махуэ драгъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ школым и кадет классым щеджэхэм. 

 НыбжьыщIэхэм зыщрагъэплъыхьащ я IуэхущIапIэм. Ирагъэлъэгъуащ я техникэмрэ къызэрызэрагъэпэщхэмрэ, лэжьакIуэхэм я къалэнхэр зэрырахьэкIыр. 
- ДыщогуфIыкI щIалэгъуалэр ди къулыкъум зэрыдихьэхым. УпщIэ гъэщIэгъуэнхэр я куэдт. Абыхэм ящыщ гуэрым и гъащIэр лъэпкъ гвардием и дзэхэм пищIэнкIэ хъунщ, - къыхигъэщащ полицэм и майор Бэрбэч Ахьмэд. 
 НыбжьыщIэхэм я унэтIакIуэ Аргъэщокъуэ Лянэ хабзэхъумэхэм фIыщIэ яхуищIащ Iуэху щхьэпэм папщIэ. 

БэракъыщIэр ират

Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и дзэ зэгухьэныгъэу Владикавказ щыIэм и командирым и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ полковник Трубин Роман Дзэм и бэракъыщIэр иритащ гвардием Звезднэ жылэм  щиIэ и частым и унафэщI Макаев Нурид. 
Iуэху гуапэм хэтащ частым и унафэщIхэр, район администрацэм, дзэ прокуратурэм, Хэку зауэшхуэмрэ дзэ къулыкъумрэ я ветеранхэм я советым я лIыкIуэхэр. 
- Дзэм и бэракъыр щIыхь пылъу сыт щыгъуи зефхьэн хуей дамыгъэщ, пщэдейрей махуэмкIэ гушхуэныгъэ къыфхэзылъхьэуи щытыпхъэщ. Дзэ частым хабзэфIхэр къыдокIуэкIри, абыхэм хэдгъэхъуэн хуейщ, - жиIащ Трубин Роман. 
 Ныпыр зэIэпаха нэужь дзэ къулыкъущIэхэм иратащ къыхуагъэфэща къэрал дамыгъэхэр. Iуэху гуапэр иухащ дзэ оркестрым игъэIу макъамэм щIэту гупыр сатыру утыкум ирикIуэу. 

Я еджапIэхэм щагъэгъуазэ 

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и капитан Тхьэгъэлэдж Тимур Налшык къалэм и школ №18-м щеджэхэм яхутепсэлъыхьащ Санкт-Петербург, Новосибирск, Саратов, Пермь къалэхэм я IэнатIэм епхауэ щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм зэрыщIэтIысхьэм. 
КъулыкъущIэм школакIуэхэм ягуригъэIуащ ведомствэ дзэ институтым ущIэтIысхьэн папщIэ пщIэн хуейхэмрэ абы зэрызыхуэгъэхьэзырыпхъэмрэ. Тхьэгъэлэджыр тепсэлъыхьащ а еджапIэм щIалэгъуалэр зыгъакIуэхэм я къалэнхэм, социальнэу къызэрызэрагъэпэщым, курсантхэм хуащI гулъытэхэм. 
НыбжьыщIэхэм яфIэщIэщыгъуэ упщIэхэр къаIэтащ, языныкъуэхэм жаIащ Урысейм и лъэпкъ гвардием и дзэхэм яхыхьэну зэрытраухуар. 
 НыбжьыщIэхэм офицерым фIыщIэ хуащIащ сэбэп зыпылъ хъыбар куэд къызэращIам папщIэ. 

Лъы хуэныкъуэхэм зыщIагъакъуэ

Урысей гвардием и управленэу КъБР-м щыIэм и лэжьакIуэхэмрэ дзэ къулыкъущIэхэмрэ ягухьащ лъы тыным ехьэлIа «Зы гум къыбгъэдэкIыу адрейм хуэкIуэу» акцэр дэзыIыгъхэм икIи щIыналъэм лъыуэ щахъумэм литри 10-м щIигъу хагъэхъуащ, - къет IэнатIэм и пресс-IуэхущIапIэм.
Лъы щыхаш республикэ станцым и дохутыр нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Узденовэ Дианэ зэрыжиIащи, Урысей гвардием и щIыналъэ управленэмрэ медицинэ IуэхущIапIэмрэ зэрыIыгъщ, ахэр мызэ-мытIэу дэIэпыкъуэгъу къахуэхъуащ икIи лъы ятащ абы хуэныкъуэхэм папщIэ, ведомствэ, щIыналъэ, урысейпсо акцэхэм хэту.
Медикхэм управленэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ хуащIащ лъы тын Iуэхум жыджэру зэрыхэтым папщIэ, жаIащ зэрызэдэлажьэм адэкIи пащэным зэрыщыгугъыр.

УАРДОКЪУЭ Женэ.
Поделиться: