ЦIыху гъащIэр къегъэлыныр лъапIэныгъэщ

Урысей МВД-м Iуащхьэмахуэ районым щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэм даIыгъащ «Лъы тыи, цIыхур къегъэл» Iуэхур.
Полицейхэр я лэжьыгъэм ехьэлIауэ щIэх-щIэхыурэ щыIуоуэ щытыкIэ шынагъуэхэм икIи ящIэ лъы хуэныкъуэм донорым  къыхуищIэр уасэ зимыIэ дэIэпыкъуныгъэу зэрыщытыр. 
Iуащхьэмахуэ районым и сымаджэщ нэхъыщхьэм щекIуэкIа донор Iуэхум хыхьащ Урысей МВД-м и щIыналъэ къудамэм и лэжьакIуэхэр. 
Полицей 20-м нэблагъэм лъы хашын ипэкIэ медицинэ къэпщытэныгъэхэр драгъэкIуэкIащ. Абыхэм яхэтт япэу акцэм къыхыхьахэри, нэхъ пасэу мызэ-мытIэу лъы зытахэри. 
- Дыщогугъ мы Iуэхум дызэрыхыхьар абы хуэныкъуэхэм я узыншагъэр зэфIэувэжынымкIэ щхьэпэ хъуну, жаIащ хабзэхъумэхэм.
Медицинэ IуэхущIапIэм и администрацэм полицэм и лэжьакIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ псапащIэ акцэр къызэрыдаIыгъым папщIэ

БАХЪСЭН Ланэ.
Поделиться: