Iуащхьэмахуэ бэракъхэр щаIэт

Урысейм и къэрал автоинспекцэм и махуэр Iуащхьэмахуэ дэкIынымкIэ ягъэлъэпIащ. IэнатIэм и лэжьакIуэхэр метр 5642-м дашащ бгым дэкIыныр зи IэщIагъэу щыт Теммоев Албэчрэ Хаджиев Русланрэ. 

Экспедицэм хэту лъагапIэм дэкIащ Волгоград областым щыIэ Урысейм и УМВД-м и УГИБДД-м и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и подполковник Кушев Евгений, КъБР-м щыIэ МВД-м и УГИБДД-м и ОКПР-м и унафэщI Лыджыдэ Рэмэзан, республикэ МВД-м и ГИБДД-м и гъуэгу-плъыр IэнатIэм и батальон щхьэхуэм и командир полицэм и подполковник Сухорученкэ Дмитрий, Дзэлыкъуэ куейм щыIэ и ОМВД-м и ОГИБДД-м и унафэщI, полицэм и майор Къущхьэ Рустам, КъБР-м и щыIэ МВД-м и ГИБДД-м и ДПС-м и инспектор нэхъыжь, полицэм и капитан Бэрэздж Светланэ сымэ, нэгъуэщIхэри. 
Iуащхьэмахуэ дэкIыным и кIэух Iыхьэм жэщу щIадзащ икIи пщэдджыжьыпэм Урысеймрэ КъБР-м и я ныпхэм ягъусэу Iуащхьэмахуэ и щыгум щыхуарзэт УФ-м и МВД и къэрал автоинспекцэмрэ «Динамо» урысейпсо физкультурэ спорт зэгухьэныгъэмрэ я ныпхэр. 
ШыщхьэуIум и кум Бэрэздж Светланэ дзюдомкIэ олимп категорие зиIэ Рахлин Евгений, Смолин Василий, Токио щекIуэкIа Олимпиадэмрэ Паралимпиадэмрэ судьяуэ щылэжьа Черновэ Иринэ, Смолинэ Елизаветэрэ Анастасиерэ дэщIыгъуу, иужьрей илъэсиплIым и спорт зэхьэзэхуэ нэхъыщхьэм «Динамо»-м и гъэсэнхэр зэрыщытекIуам и щIыхькIэ Европэм и Iуащхьэ нэхъ лъагэ дыдэм щагъэуващ щIыху-хужьыфэ бэракъыр. 

Жыласэ Замир.
Поделиться: